Parochie Moeder Gods Bescherming

Welkomsbrief van bisschop Irenei van Londen en West-Europa

Vertaling volgt onder de afbeelding van de brief.

Vertaling

De bisschop van Londen en West-Europa
Russisch-Orthodoxe Kerk buiten Rusland

Nr. 311/EU/E
9/22 juli 2020

Aan de heer Michael Michailovitch Rosanow, Starosta, samen met de Parochievergadering, de Raad en de Gelovigen van de Parochie van de Bescherming van de Moeder van God, Arnhem, Nederland

Geliefde broeders en zusters in Christus,

Er zijn maar weinig vreugden groter dan wanneer de eenheid, eens verbroken door de uitingen van de zonde die ons allen treffen, wordt hersteld door de nederigheid, de liefde, het berouw en het gebed waartoe God ieder van ons roept. Daarin zien we een van Gods grootste wonderen: dat waar wij als zijn kinderen vaak onenigheid zaaien, Hij toch vrede kan scheppen; waar we in onze breekbaarheid als zondige schepsels vaak de banden verbreken die ons samenbrengen, kan Hij toch eenheid scheppen. Eer aan deze genade van onze menslievende God!

Het is met deze vreugde in mijn hart dat ik u welkom heet in de geestelijke kudde van het bisdom van Groot-Brittannië en West-Europa van onze Russisch-Orthodoxe Kerk in het Buitenland. Wij heten u met open armen en harten welkom! U hebt besloten om als parochie terug te keren naar de omarming van het bisdom dat u heeft gebaard, en vandaag zijn we weer één familie; één bloed, geënt op de ene Kerk die het Lichaam is van onze Heer en God en Verlosser Jezus Christus! Onze hemelse beschermer, de heilige Johannes de Wonderdoener, die zoveel jaren de regerende bisschop van ons bisdom was, verheugt zich vandaag in de hemel over deze gezegende reünie, daar ben ik zeker van.

Ik prijs u voor de biddende, georganiseerde en rustige manier waarop u alle zaken met betrekking tot deze reünie hebt benaderd, vooral omdat sommige daarvan moeilijk en vervelend werden gemaakt vanwege de pandemie van het Coronavirus waar we de afgelopen maanden allemaal mee te maken hebben gehad. Maar niets heeft de goede wil in uw hart, gezegend door God, tegengehouden en vandaag stuur ik, samen met deze brief, het officiële decreet dat de parochie in het bisdom opneemt. Ik stuur u ook, met heel mijn hart, Aartspriester Stefan Weerts, om voor u te zorgen in de beginperiode van uw leven in ons bisdom. Hoewel ik me realiseer dat zijn eerste bezoek aan de parochie misschien wat vertraagd wordt door de nog steeds geldende quarantainebeperkingen, weet ik dat hij graag wil komen, om de Goddelijke Liturgie met u te vieren, wat de uitdagingen of vertragingen ook mogen zijn. En natuurlijk zal ik bij de eerst mogelijke gelegenheid zelf komen, om u persoonlijk te begroeten. Ik wacht nu al met spanning op deze dag!

Mijn lieve broeders en zusters van Arnhem: Moge de Heer onze God u rijkelijk zegenen. Moge Zijn genade u overspoelen en versterken in deze periode van beproeving. Moge de Heilige Geest u zekerheid en troost geven in de wetenschap dat we in de omarming van de Kerk gesterkt zijn tegen elk kwaad, elke verleiding en elke beproeving. U bent in onze gebeden, nu verenigd met onze liturgische offergaven elke dag en met de liefde van uw nieuwe broeders in dit door God behoede bisdom.

In antwoord op uw gebeden, schenk ik u nederig de zegen van onze God,

(ondertekend) +Bisschop Irenei

Bisschop van Londen en West-Europa,
Russisch Orthodoxe Kerk buiten Rusland

error: Content is protected.