Parochie Moeder Gods Bescherming

welkom

Wij zijn een Nederlandse parochie van de Russisch-Orthodoxe Kerk in het Buitenland (ROCOR, New York) onder zijne Eminentie metropoliet Nikolai, en bisschop Irenei van het bisdom Groot-Brittannië en West-Europa. Onze parochie is een mix van gelovigen van verschillende nationaliteiten en Slavische achtergronden, die allen het Orthodoxe geloof belijden.

De Goddelijke Liturgie wordt in het Kerkslavisch, de liturgische taal van alle Slavische volken, gehouden en deels in het Nederlands. Wij nodigen u van harte uit onze kerk te bezoeken.

Onze kleine parochie, opgericht door Russische en Oekraïense vluchtelingen na de Tweede Wereldoorlog, beleeft een déjà vu gezien de gebeurtenissen in Oekraïne.
Wij bidden voor allen die in dit conflict zijn verwikkeld om tot bezinning te komen, opdat beëindiging van oorlog en verzoening kunnen plaatsvinden.


Kerkbezoek

Onze kerk staat open voor iedereen – u bent van harte welkom.
Voor biecht graag 60 minuten voor aanvang dienst aanwezig zijn, of op de vooravond na de dienst.
De volgende kerkdiensten zijn op:

Goede Week en Pasen 2023

(zaterdag) 15 april 2023

De kerkdiensten in de Goede Week en Pasen worden binnenkort aangekondigd.Gebeden voor de verzoening van hen die in conflict zijn

In aanvulling op het ‘Gebed voor Oekraïne’, dat door de Priesters van het Bisdom op de daarvoor bestemde plaats in de Goddelijke Liturgie wordt ingevoegd, heeft de Bisschop alle gelovigen opgeroepen om te bidden voor vrede tussen hen die in conflict zijn. De volgende gebeden zijn voor dit doel gezegend:

Gebed tot de Heer
O Heer, Beminde der mensen, Koning der eeuwen en Gever van het goede: nadat U de scheidslijnen van vijandschap hebt vernietigd en vrede hebt geschonken aan het menselijk geslacht, schenk ook nu vrede aan Uw dienaren, door in hen de vrees voor U te planten en hen te vestigen in liefde voor elkaar. Doof alle twist en verwijder alle onenigheid en verzoeking, want Gij zijt onze vrede en aan U offeren wij eer, aan de Vader en aan de Zoon en aan de Heilige Geest, nu en altijd en tot in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Aan de Allerheiligste Theotokos, voor haar icoon ‘De Verzachtster van Boze Harten’
O zeer bedroefde Moeder Gods, hoger verheven dan alle andere dochters der aarde, naar uw zuiverheid en de veelheid van uw lijden dat gij op aarde hebt doorstaan: hoor naar onze zuchten en verzacht de harten van de boze mensen en bescherm ons onder de beschutting van uw barmhartigheid. Want wij kennen geen ander toevluchtsoord en vurige voorspreker dan U, maar zoals Gij grote vrijmoedigheid bezit voor Hem die uit U geboren is, help en red ons door uw gebeden, opdat wij zonder aanstoot het Hemelse Koninkrijk mogen bereiken waar wij met alle heiligen de drievoudige God, de Almachtige, zullen bezingen, nu en altijd en tot in de eeuwen der eeuwen. Amen.

error: Content is protected.