Parochie Moeder Gods Bescherming

Paasbrief van bisschop Irenei van Londen en West-Europa, 2024

Aan de eerbiedwaardige geestelijken, God liefhebbende kloosterlingen en vrome gelovigen, kinderen van het bisdom Groot-Brittannië en West-Europa

Dierbaren in Christus, Vaders, Broeders en Zusters:

Christus is opgestaan! Waarlijk, Hij is opgestaan!

Op dit allerheiligste feest is het mij een grote vreugde om u opnieuw te mogen begroeten met de vrede en zegeningen van Jezus Christus, onze Verlosser, die is opgestaan in goddelijke glorie en die het hele menselijke ras verheft tot in de eeuwigheid. Moge Hij, die zich neerboog en zelfs tot ons kwam in onze onwaardigheid, die Adam en Eva bij de hand nam en hen uit de graven van de dood tilde, en die een leeg graf toonde als de vervulling van de belofte van generaties, vandaag ook uw harten verheffen tot de vreugde die onze voorouders kenden en die zich vanuit Zijn graf verspreidt over de hele wereld.

In de stralende dagen die voor ons liggen, terwijl we onze paasvreugde voortzetten, zullen we allemaal de woorden die de heilige Maria Magdalena voor het eerst uitsprak: ‘Christus is opgestaan! Mijn vurigste gebed is dat dit voor ons niet slechts woorden zullen zijn, maar een hartgrondige belijdenis van het diepste mysterie en de werkelijkheid van ons geloof – een belijdenis die, elke keer dat ze wordt uitgesproken, een belofte in het christelijke hart vertegenwoordigt om volledig naar deze waarheid te leven. Als kinderen van de Almachtige God kunnen we niet leven zoals zij die geen geloof hebben, net zo min als we moeten leven zoals zij die geen hoop hebben. Onze levens zijn gegrond in de Waarheid, vleesgeworden en gepersonifieerd. We kennen Hem, we streven ernaar Hem lief te hebben en we moeten Hem volgen. Dat moeten we doen in tijden van vreugde en voorspoed, in de wetenschap dat ‘elke volmaakte gave van boven komt’ (Jakobus 1,17) en dat alleen in de opgestane Christus de gaven die we in dit leven ervaren betekenis hebben. We moeten Hem ook volgen in tijden van verdriet en lijden, in de wetenschap dat de Heer die stierf en opstond uit het graf de enige is die de conflicten die de mens in dit leven smeedt, kan helen. Dit is ons getuigenis voor de wereld, zoals het is geweest sinds de tijd van de heilige apostelen: Christus heeft de dood en de duivel verslagen; Hij is de ‘weg, de waarheid en het Leven’ van de wereld (vgl. Johannes 14,6) en wij zijn Zijn kinderen, en wij leven om Hem te eren die ons door de Heilige Geest tot de heerlijkheid van Zijn Vader brengt. De wereld om ons heen vergeet Hem in haar feestelijkheden en frivoliteiten, en negeert Hem in haar perioden van oorlog en strijd; maar onze boodschap zal altijd dezelfde zijn. Christus is opgestaan en de weg die Hij wijst – van het kruis naar het graf en naar het hemelse koninkrijk – is de enige weg die de mensheid zal redden.

Wees verdubbeld in jullie overtuiging, lieve kinderen van Zijn Kerk. Laat de stemmen van deze tijd – van politieke rivaliteit, wereldse belijdenis, nationalistische onderneming of verdeeldheid zaaiende onmenselijkheid – de ijver van jullie geloof niet tot lauwheid brengen. Reageer niet in gelijke mate op de provocaties van deze generatie. Maak liever de belijdenis van Christus’ opstanding tot het fundament van je leven in de wereld: reageer op provocaties met de vredige kalmte die voortkomt uit de zekerheid van Gods soevereiniteit en heerschappij. Reageer op aanvallen met het zachte vertrouwen dat voortkomt uit het feit dat je verbonden bent met Hem die bespot werd en niet beschimpte en die, door Zijn zwijgen, het laatste woord had. Waar oorlog en conflicten zijn (en moge de Heer genadig zijn voor onze generatie, waarin we er zoveel van hebben), reageer dan met de vrijmoedige belijdenis van de vrede die alleen van God komt. Houd vast aan het geloof van onze vaders. Sta vrijmoedig in de openbaring van de eeuwigheid. Laat niemand jullie woorden in de mond leggen behalve de heiligen van God, die ons geleerd hebben om met heel onze ziel te zeggen: ‘Christus is opgestaan!’ En laat dit dus onze woorden zijn, en de ware belijdenis van onze harten, nu en voor altijd!

Moge deze waarheid, die sterker is dan leugens en vervuld van verlossende kracht, uw harten tot nieuw leven brengen en al onze zielen in de vreugde van het Koninkrijk van de Almachtige God. Hij is opgestaan! Waarlijk, Hij is opgestaan!

Ik wens u de zegeningen van onze verrezen Heer toe en begeer uw gebeden,

+ Irenei

Bisschop van Londen en West-Europa, Russisch-Orthodoxe Kerk in het Buitenland

Pascha, 2024

error: Content is protected.