Parochie Moeder Gods Bescherming

Kerstbrief van bisschop Irenei van Londen en West-Europa, 2022.

Aan de Zeer Eerwaarde Geestelijkheid, Vrome Kloosterlingen en Godvrezende Kudde van het Bisdom van Groot-Brittannië en West-Europa.

Christus is geboren! Verheerlijk Hem!

De machtige en barmhartige Heer trekt ons opnieuw, mijn geliefde broeders, in het grote mysterie van hoop dat zijn geboorte in het vlees is – de incarnatie van ons heil.

Een wereld die steeds meer gevaar loopt, heeft steeds meer behoefte aan de hoop die zij zichzelf niet kan geven. Dit zijn de donkere dagen waarin wij leven. Een tijdperk van lauw geloof, gekenmerkt door het loslaten van de unieke en onveranderlijke waarheid van het Evangelie, heeft, niet verrassend, de zekere vruchten van een dergelijke afvalligheid voortgebracht: strijd, vijandschap en, in onze tijd, zelfs zeer droevig bloedvergieten. Alleen de werkelijk blinde mens kan kijken naar het gekerm dat onze zonde over de wereld heeft gebracht, en naar de pieken waarnaar het nu reikt, en niet in zichzelf de wanhoopskreet voelen opwellen die voortkomt uit het besef dat hij zich in een kuil heeft gestort die te diep is om uit te komen.

Maar er is hoop voor de moderne mens, als hij die maar wil ontvangen. Het is de hoop die vandaag in een grot is geboren en die in de wereld van de hedendaagse mensheid dezelfde waarheid brengt die Hij in de wereld van onze voorouders bracht. Hij is de hoop waarnaar de patriarchen uitzagen en die de profeten voorspelden; de hoop die de engelen bezingen en de martelaren volgen. Hij is de zekere hoop van de mensheid, want in Hem zien wij het barmhartige antwoord van de almachtige Heer op de duisternis die wij zaaien: in Bethlehem wordt de wanhoop van de mens ontmoet door de liefde van God.

Vandaag, mijn mede-discipelen van Jezus Christus, is hoop geboren. Maar zullen we omarmen wat nu gegeven wordt? Wat zal er van ons terechtkomen als wij op het wonder van Christus’ geboorte slechts reageren met een paar blijde woorden of liederen, maar ons hart niet openen voor wat zijn geboorte voor ieder van ons moet betekenen? Christus God is vandaag geboren: Hij moet geheel en al gevolgd worden, zonder aarzeling of verontschuldiging – zelfs, of liever gezegd, vooral, in deze huidige tijd van twijfel en relativisme. Zijn waarheid moet de enige waarheid zijn; Zijn weg, de enige weg; Zijn geboden onze hoogste en enige wet. Christus is geboren: laat alle vermenging met dwaling ophouden, en alle afdwaling van de waarheid, en alle lauwe zwakheid. Christus is geboren om ons sterk te maken, om ons de Zijne te maken; laten wij daarom zijn en worden wat Hij wil dat wij zijn. Dit is de weg die leidt naar zijn Koninkrijk, en naar de “vrede op aarde en goede wil onder de mensen” (Lucas 2.14) die wij, samen met de engelenkoren, in deze heilige dagen bezingen.

Er is hoop voor de moderne mens, ja, en redding, en vreugde, en een uitweg uit zelfs de diepste put van de zonde. Hij is vandaag geboren in Bethlehem, en wacht om opnieuw geboren te worden in elk christelijk hart. Laten wij, die heilige geboorte verheerlijkend, samen zoeken naar de nieuwe geboorte van het geloof in ons hart, opdat wij al Gods beloften waardig mogen zijn.

Verwelkomend uw heilige gebeden, en schenkend u alle vreugdevolle zegen van de pasgeboren Christus,

+ Irenei

Bisschop van Londen en West-Europa

Geboorte van Christus, 25 december 2022 / 7 januari 2023

error: Content is protected.