Parochie Moeder Gods Bescherming

Zalving (Soborovanie) tijdens Grote Vasten door bisschop Irenei op 13 april

Het goddelijk mysterie van de Algemene Zalving wordt één keer per jaar bediend in het leven van de orthodoxe christen, tijdens de Grote en Heilige Veertigdagentijd, voorafgaand aan Pascha. Deze speciale dienst is een aanpassing van de ritus van het zaligmakende gebed die anders wordt toegediend aan het ziekbed van iemand die aan een ernstige ziekte lijdt; bij deze jaarlijkse gelegenheid erkennen wij dat wij allen ziek zijn door de ziekte van de zonde, die zowel ons geestelijk als ons lichamelijk leven aantast, en de Kerk schenkt genezende zalving met gewijde olie ‘tot vergeving van zonden en genezing van ziel en lichaam’.

De zalving is een sacrament van de Kerk en wordt daarom alleen door orthodoxe christenen toegediend; omdat het sacrament nauw verbonden is met de biecht, moeten degenen die gezalfd willen worden in dit ritueel bovendien hun zonden belijden ten overstaan van hun priester in de dagen die onmiddellijk aan het sacrament voorafgaan (en alleen degenen die de biechtbare leeftijd hebben bereikt worden in deze dienst gezalfd: jongere kinderen zijn niet op dezelfde manier als volwassenen verantwoordelijk voor hun fouten en ontvangen dus geen zalving “tot vergeving van zonden”). Bovendien wordt het sacrament ‘vervuld’ in onze deelname aan de Eucharistie, en daarom moeten degenen die gezalfd zijn in de dienst van het Algemeen Oliesel ernaar streven om de volgende viering van de Goddelijke Liturgie in hun parochie bij te wonen en daar de Heilige Gaven te ontvangen. 

In onze Kerk in het Buitenland wordt de dienst van de Algemene Zalving altijd voorgegaan door een Bisschop, en om de dienst toegankelijk te maken voor het grote grondgebied van ons Bisdom reizen onze hiërarchen tijdens de Grote Vasten om het officie op vele plaatsen te vieren. Wij herinneren u eraan dat ieder individu slechts eenmaal per jaar deelneemt aan dit sacrament, en dat het dus niet gepast is om in meerdere parochies aan de dienst deel te nemen.

Ziekenzalving (Soborovanie), dienst met bisschop Irenei
zaterdag 13 april 2024 (17.00 uur) te Arnhem

error: Content is protected.