Parochie Moeder Gods Bescherming

Resolutietekst van de Pastorale Conferentie van de Clerus van het Bisdom Groot-Brittannië en West-Europa

Bij de afsluiting van de Diocesane Pastorale Conferentie, die plaatsvond van 24-26 november 2022 in Londen, hebben de geestelijken van het bisdom Groot-Brittannië en West-Europa de volgende resolutie uitgebracht:

Resolutie van de Geestelijken Pastorale Conferentie van het bisdom Groot-Brittannië en West-Europa, 13 / 26 november 2022

Wij, de geestelijken en monniken van het bisdom Groot-Brittannië en West-Europa van de Russisch-Orthodoxe Kerk Buiten Rusland (ROCOR), danken God voor de gelegenheid om de afgelopen dagen samen te komen in de kathedraal van de Geboorte van de Moeder Gods en de Heilige Koninklijke Martelaren in Londen, Engeland. Levend en dienend in het 102e jaar van de Kerk in het buitenland, in dit door God bewaarde bisdom dat dateert van de stichting van de ROCOR zelf, verheugen wij ons in haar kracht en groei, en in de vurige vroomheid van onze gelovigen, verspreid over de elf landen waarin wij dienen. Het is onze bijzondere vreugde dat wij voor het eerst sinds de vereniging van het bisdom West-Europa en het bisdom Groot-Brittannië en Ierland, waarbij regio’s die voordien in onze geschiedenis waren geïntegreerd, konden samenkomen en bidden voor de icoon en de kostbare relieken van de heilige Johannes de Wonderdoener, die jarenlang de regerende bisschop van deze gebieden was.

De afgelopen jaren was het voor ons niet mogelijk om persoonlijk bijeen te komen, gezien de COVID-19 pandemie en de reactie daarop van de burgerlijke autoriteiten die elk aspect van het leven heeft beïnvloed; en meer recentelijk heeft het broederconflict in Oekraïne niet alleen diep verdriet gebracht voor ons en onze kudden, maar ook verdere uitdagingen in beweging en activiteiten. Het was daarom met des te meer diepe dankbaarheid jegens onze barmhartige God dat wij van de gelegenheid gebruik maakten om samen te bidden, te dienen en te spreken, ook al konden veel van onze mede-aartspriesters, -priesters en -diakens zich niet bij ons voegen vanwege deze moeilijkheden.

Tijdens deze door God voorziene dagen werden we door onze regerende bisschop, Zijne Genade Bisschop Irenei van Londen en West-Europa, geleid in gebed en gesprek over belangrijke aspecten van ons pastorale, spirituele en liturgische leven. Sprekend over de diepe genade en het kruis van het pastoraat, moedigde Vladyka Irenei ons aan in ons geestelijk werk en gaf ons vaderlijke zorg en onderricht. De diocesane bisschop sprak vaak over het belang van het begrijpen en koesteren van onze unieke geschiedenis en identiteit als de Kerk in het Buitenland en dankte voor het leven van onze onlangs ontvallen en zeer geliefde Eerste Hiërarch, Zijne Eminentie Metropoliet Hilarion, voor wie wij een panichida dienden; en de vreugde van de hele Kerk over de verkiezing van onze nieuwe Primaat, Zijne Eminentie Metropoliet Nicholas van Oost-Amerika en New York, voor wiens werk wij oprecht bidden en wiens eerste bezoek aan ons bisdom als Primaat wij met vreugde tegemoet zien.

Als een broederschap van geestelijken onder de pastorale zorg van onze regerende bisschop en zijn vicaris, Zijne Genade Bisschop Alexander van Vevey, verklaren wij onze inzet voor de vele werkzaamheden die nodig zijn om ongehinderd en onverminderd het ware geloof en het leven van de Heilige Orthodoxie te verkondigen in deze huidige generatie van afvalligheid en de periode van sociale, politieke en morele onrust in de wereld om ons heen. In ons hart staan allen die lijden en in nood verkeren, zowel door de oorlog als door de vele andere bronnen van verdriet waar de mensheid vandaag de dag mee te maken heeft. De tempels en parochies van ons bisdom zullen toevluchtsoorden blijven voor allen die door de stormen van het leven worden geteisterd, open en gastvrij voor allen die de barmhartigheid van de Heer en de verlossing van hun ziel zoeken, het evangelie van verlossing predikend zonder politieke motieven of inmenging, geheel gewijd aan de juiste verering van God en de bevordering van een authentiek, ascetisch leven.

Wij streven naar vrede in alle dingen, en de beëindiging van conflicten op elk gebied waarop wij invloed hebben. Wij verwelkomen met open harten de enorme toestroom van vluchtelingen uit Oekraïne, waaronder geestelijke broeders die nu bij ons bidden en dienen, en wij zullen er altijd op gericht zijn de unieke familie van orthodoxe gelovigen – waarin alle talen, stammen en naties verenigd zijn in “één hart en één geest” – te leiden naar een diepere ervaring van het mystieke leven in Christus, waarbij wij vasthouden aan de heilige canons en de leer van onze goddelijke vaders als zekere gidsen in tijden van verzoeking. Wij zijn ervan overtuigd, zoals de Kerk altijd overtuigd is geweest, dat alleen de volheid van de Orthodoxie de middelen biedt om de wereld te genezen: het is de Waarheid die niet met de tijd meegaat en niet buigt voor de hartstochten van de mens, maar die met Christus’ eigen handen zijn gevallen kinderen opricht tot een nieuw leven.

Onze Kerk in het Buitenland is van meet af aan een kerk van vluchtelingen geweest. Wij verbinden ons opnieuw aan deze hoge roeping en roepen onze Heer op om ons te zegenen en te helpen in ons gezamenlijke christelijke leven in de landen van het door God bewaarde bisdom Groot-Brittannië en West-Europa.

– Van alle deelnemers aan de pastorale conferentie van het bisdom Groot-Brittannië en West-Europa

error: Content is protected.