Parochie Moeder Gods Bescherming

Pastorale brief van de Europese Bisschoppenconferentie van de Kerk in het Buitenland

Aan de Zeer Eerwaarde Paters, Vrome Monniken en Godvrezende Gelovigen van de Kerk in het Buitenland in Europa:

Wij, de aartspredikanten van de Russisch-Orthodoxe Kerk in het Buitenland, belast met de zorg voor hun twee bisdommen in Europa, begroeten u, onze trouwe kudde, met de zegen van de Almachtige God en de menigte van de heiligen van deze landen en eilanden waar wij dienen. Wij danken God voor onze bijeenkomst op 25 en 26 juli 2022 in het klooster van H. Job in München voor de eerste bijeenkomst van de Europese Bisschoppenconferentie van onze Kerk in het Buitenland, vorig jaar ingesteld door de Heilige Synode, waarmee een traditie wordt voortgezet uit de tijd van H. Johan de Wonderdoener.

Herinnerend aan de woorden van de Heilige Apostel die ons eraan herinnert dat “onze verlossing nu dichterbij is dan toen wij kwamen om te geloven” en dat daarom “het uur reeds gekomen is om uit de slaap te ontwaken” (Rom. 13, 11), staan wij met u als getuigen van de Heer die ons allen tot een reddend geloof in de ware trouw van zijn Kerk heeft gebracht en die ons de middelen geeft om uit de duisternis van deze wereld op te staan en een nieuw leven te beginnen. Het oorlogszuchtige bloedvergieten bevlekt de grond in het land van onze vaderen, en wij zijn getroffen door de smart van onze broeders en zusters wier lijden ook ons lijden moet zijn, en ons tot hun hulp en redding wenden moet ons diepste verlangen zijn. Wij zijn zeer dankbaar voor de respons van onze geestelijken en gelovigen op onze oproepen om de vluchtelingen uit Oekraïne te helpen en op alle mogelijke manieren hulp en steun te verlenen. Maar hierin zien wij de verschrikkelijke prijs van oorlog; wij voelen de verontrustende verschuiving in culturen nu haat gemeengoed wordt en wantrouwen en angst de plaats innemen van liefde en mededogen; wij zien regeringen die politieke belangen nastreven in plaats van de vrede en het welzijn van hun volkeren; en wij zien hoe moreel en ethisch verval overal om ons heen de overhand krijgt.

Daarom roepen wij u allen, onze trouwe kudde, op om te luisteren naar de verkondiging van de Heilige Apostel: “Laten we daarom de werken van de duisternis afleggen en de wapens van het licht aandoen!” (Rom 13:12). Alleen door onze zonde af te leggen vinden wij rust in Christus, en hoe groot de beroering in de wereld om ons heen ook is, wij moeten reageren als christenen: wetend dat de bron van alle duisternis de zonde is die in ons woont, en dat daarom de genezing van de wereld – inclusief haar meest verschrikkelijke conflicten – alleen kan komen van een leven dat gewijd is aan berouw en de ascetische strijd voor heiligheid.

In deze moeilijke tijden bidden wij vurig dat iedere orthodoxe christen die aan onze pastorale zorg is toevertrouwd, gehoor zal geven aan Gods oproep om zijn eigen leven steeds meer in overeenstemming te brengen met dat van zijn heiligen. De Kerk is ons onwankelbaar bolwerk in deze wereld: haar waarheid verandert nooit, haar hart verzwakt nooit, en haar leven past zich niet aan aan de grillen van de wereld. De meer dan vijftien Europese naties die tot onze bisdommen behoren, hebben in hun geschiedenis veel conflicten gekend, maar groter dan welk conflict ook is de eenheid van de Kerk, en die mag absoluut niet worden opgegeven, zelfs niet in tijden van beproeving. Onwaardig als wij zijn, zullen wij nooit wankelen voor deze opdracht om de volheid van het geschenk van deze eenheid te bewaren in de autonomie van de Kerk in het Buitenland. Wij roepen de gelovigen in al onze landen op deze eenheid te koesteren, haar in hun hart te versterken. Blijf standvastig in de waarheid! Zet u stevig en standvastig op de rots van de Kerk! En moge de Heer zo genezing brengen aan de wereld en verlossing aan onze zielen.

Wij verzekeren u van onze gebeden en gunnen u Gods zegen,

+ Mark, Metropoliet van Berlijn en Duitsland, Locum tenens van de Eerste Hiërarch van de Kerk in het Buitenland en voorzitter van de Europese Bisschoppenconferentie, ROCOR

+ Irenei, bisschop van Londen en West-Europa, vice-voorzitter van de Europese Bisschoppenconferentie, ROCOR

+ Alexander, bisschop van Vevey, vicaris van het bisdom Groot-Brittannië en West-Europa

+ Job, bisschop van Stuttgart, vicaris van het diocees Duitsland

13 / 26 juli 2022

error: Content is protected.