Parochie Moeder Gods Bescherming

Brief van bisschop Irenei aan de geestelijken en gelovigen van het bisdom over de verkiezing van de nieuwe eerste hiërarch van de Kerk in het Buitenland

Aan de eerbiedwaardige geestelijken, Godlievende kloosterlingen en vrome gelovigen,

Kinderen van het bisdom Groot-Brittannië en West-Europa

Geachte in Christus, Vaders, Broeders en Zusters:

Ik groet de gelovigen van ons door God beschermde bisdom met het verheugende nieuws dat onze Kerk in het Buitenland nu een nieuwe Eerste Hiërarch heeft: Zijne Eminentie Metropoliet Nicolai. De canonieke verkiezing van de Primaat vond plaats op de eerste dag van onze Sobor, die momenteel plaatsvindt in New York, op een biddende en vrome manier, volgens de gebruiken van onze heilige voorouders; en aan het einde van het korte verkiezingsproces, waarin de leiding van de Heilige Geest werd gezocht en ons tot onze trouwe keuze leidde, werd bisschop Nicolai uitgeroepen tot Metropoliet van Oost-Amerika en New York en Eerste Hiërarch van de Kerk in het Buitenland. Axios!

Ik weet hoe welkom dit nieuws zal zijn voor de gelovigen in Europa, die een diepe liefde koesterden voor de altijd gedenkwaardige Metropoliet Hilarion, die onze Kerk in het Buitenland gedurende zoveel jaren heeft geleid met opmerkelijk zachte nederigheid en vroomheid. Hij gaf ons het voorbeeld – of liever gezegd, gaf het voorbeeld door dat hij zelf had geërfd van Vladyka Lavra en anderen voor hem – van een primaat dat werd uitgeoefend in liefde, zachtmoedigheid en zelfverloochening, waardoor het unieke synodale karakter van onze Kerk in het Buitenland werd gekoesterd en bewaard door een oprecht verlangen, tot leven gebracht door gebed en arbeid, om de eenheid van onze Hiërarchen en onze hele Kerk te bevorderen.

Wij verheugen ons dat God ons nu een nieuwe Eerste Hiërarch heeft gegeven, die ons welbekend en geliefd is, en die reeds in de verschillende functies die hij in de Kerk heeft bekleed, blijk heeft gegeven van een soortgelijke nederigheid en gebed en een diep respect voor het unieke karakter van onze autonome Kerk in het Buitenland. Ik ken Metropoliet Nicolai al vele jaren, lang voordat hij of ik bisschop waren, en heb een diepe liefde voor mijn gewaardeerde medehiërarch, in wie ik, zoals vele anderen, de geest en de levenswijze van Metropoliet Lavra, met wie hij zelf zo nauw samenwerkte, geïncarneerd vind. Wij verheugen ons bij God, dat door zijn werk met de Heilige Bisschoppensynode de geschiedenis van onze Kerk in dezelfde geest als de eerste de tweede eeuw zal ingaan – en wij zijn bijzonder dankbaar dat de nieuwe Eerste Hiërarch nauwe banden heeft met onze parochies in Europa, die lange tijd het hart van de Kerk in het Buitenland vormden.

Ik roep alle trouwe kinderen van ons bisdom op God te danken voor dit vreugdevolle moment in onze geschiedenis, en draag hierbij op dat op deze komende zondag, 5 / 18 september 2022, op welke dag Zijne Eminentie formeel in New York zal worden getroond, in alle parochies van ons bisdom een Moleben van Dankzegging zal worden bediend, onmiddellijk na de Goddelijke Liturgie, waaraan deze brief uit de amvon zal worden voorgelezen.

Mijn geliefde Vaders, broeders, zusters en geestelijke kinderen: waarlijk, onze God is goed, en rechtvaardig, en liefdevol en vriendelijk, en geeft ons veel meer dan we verdienen! Moge Hij het eerste hiërarchische ambt van Zijne Eminentie, Metropoliet Nicolai, rijkelijk zegenen en onze Primaat tot vele en gezegende jaren bewaren!

Met liefde in Christus,

+ Irenei,
Bisschop van Londen en West-Europa

error: Content is protected.