Parochie Moeder Gods Bescherming

Paasbrief van bisschop Irenei van Londen en West-Europa, 2023

Aan de eerbiedwaardige geestelijken, Godlievende kloosterlingen en vrome gelovigen,
Kinderen van het bisdom Groot-Brittannië en West-Europa

Dierbaren in Christus, Vaders, Broeders en Zusters:

Christus is opgestaan! Waarlijk, Hij is opgestaan!

Zulke woorden brachten eens verwondering bij de apostelen en deden de wereld versteld staan. De discipelen hadden even gedacht dat hun hoop verloren was. ‘Wij hadden gedacht dat Hij degene was die Israël zou kunnen verlossen’, zeiden zij (Lucas 24,21), sprekend over Jezus die gekruisigd was. Zij hadden verlangd naar verlossing, en waren schijnbaar beloond met een nederlaag toen de wereld hun verlangde Koning had gekruisigd. Hun verdriet groeide, hun hoop vervloog. Maar toen kondigden de heilige vrouwen hun aan dat hun dode Christus was opgestaan, dat de dood was overwonnen, en dat er weer hoop was. “Christus is opgestaan!” verkondigden zij, en de werkelijkheid van hun wereld, en de onze, veranderde voorgoed.

Deze boodschap van zekere hoop kan moeilijk te ontvangen zijn, vooral in tijden van diep verdriet; maar zelden heeft de wereld in ons moderne leven zo duidelijk behoefte gehad aan deze verlossende verkondiging. Dit is de boodschap die de apostelen en de eerste christenen staande hield tegenover hun vervolgers; die kracht gaf aan hen die onder imperialistische jukken gebukt gingen; die troost bracht aan martelaren en uithoudingsvermogen, en zelfs vreugde, aan hen die leden onder de atheïstische ketenen van onderdrukking die de afgelopen eeuw overheersten. Nu wij onze medechristenen opnieuw geconfronteerd zien met onnoemelijke vervolgingen – iets waarvan wij hadden gehoopt dat het moderne christendom het nooit meer zou meemaken – is dit de boodschap die ons vertrouwen en vreugde moet en zal brengen te midden van onze nieuwe smarten.

De stemmen van die eerste mirredragende vrouwen verkondigen deze generatie de woorden des levens. De Heer is opgestaan, zeggen ze, en de hoop is levend. Hij is opgestaan uit de dood, en zij die oorlog voeren zullen Hem zien die allen die de dood brengen verslaat, die vervolgingen teniet doet, en die alle kwaad overwint. We weten, broeders en zusters, dat de werken van de duivel zullen vallen. Het kwaad kan zijn moment hebben, maar God zal het laatste woord hebben. Vandaag staat Hij op uit de dood, komt het Licht opnieuw in de duisternis en wordt de kaars van het geloof opnieuw ontstoken.

Moge deze waarheid, die sterker is dan leugens en vervuld van verlossende kracht, uw harten tot nieuw leven brengen en al onze zielen in de vreugde van het Koninkrijk van de Almachtige God. Hij is opgestaan! Waarlijk, Hij is opgestaan!

Ik schenk u de zegeningen van onze verrezen Heer en begeer uw gebeden,

+ Irenei

Bisschop van Londen en West-Europa, Russisch-Orthodoxe Kerk in het Buitenland

Pascha, 2023

error: Content is protected.