Parochie Moeder Gods Bescherming

Kerstboodschap

KERSTBOODSCHAP !

En zij bracht een Zoon ter wereld, haar Eerste. Zij wikkelde Hem in doeken en legde Hem in een voederbak, want in de herberg was er geen plaats voor hen. (Lucas 2:7)

Wij leven in moeilijke in tijden, waarin elke ziel vele moeilijkheden, problemen, vragen en onbegrip ontmoet. Maar er komt ook een tijd voor feestdagen, tijden wanneer de genadige Heer Jezus Christus ons opzoekt.

Onze Verlosser Jezus Christus is uit de hemelen nedergedaald, omdat Hij naar deze zondige aarde is gezonden door Zijn Vader. En precies zoals door de profeten is verkondigd, komt Hij in Zijn stad Bethlehem, in het “Broodhuis” van voorvader David, opdat de Schrift vervuld worde. Zie, Hij is gekomen in de meest vreedzame en bescheiden gedaante, een Zuigeling huilt, zoekend naar mij en heel het geslacht van Adam, slaven van Satan. Hij zoekt ons allen om ons uit de slavernij te bevrijden, ons te redden en ons het Hemelse Koninkrijk te schenken, en ons te verzoenen met God de Vader voor de zonden van onze voorvaderen. Het voorbeeld van Zijn bescheiden deemoedigheid is Zijn grootse vermaning voor ons, daar de Koning der koningen en Heer der glorie naar zijn schepping komt, en als een goede herder 99 schapen in de bergen achterlaat en het verdwaalde lam zoekt, om dit te vinden en terug te brengen naar de kudde van Zijn Vader.

Hier is wijsheid, hier is goedheid en bestiering Gods, grenzeloze liefde voor zijn Schepping. Als God ons zo rijkelijk heeft bedeeld, hoe kunnen wij Hem dankbaarheid tonen voor Zijn liefde en grenzeloze goedheid? Ja, dat kunnen wij, en zelfs nog meer bereiken door elke dag onze vurige aanhankelijkheid voor Hem te tonen, dag na dag, jaar na jaar en gedurende het ons resterende leven! Waarmee zal ik voor de Heer verschijnen, met welk offer zal ik knielen voor de Almachtige God. Moet ik  vuuroffers brengen, mijn beste  kalveren offeren (Micha, 6:6) , indachtig wat koning Balak van Moab beraamde?  O, mens! Het is heel duidelijk  gezegd wat goed is en wat de Heer van een mens  verlangt: houd u aan het recht, blijf altijd trouw, doe goed en ga in alles bij uw God te rade (Micha   6.8).  Breng God als offer lof en los in voor de Allerhoogste uw beloftes (Ps 49:14).

Aldus  zullen wij voortdurend God ons lofoffer brengen, en onze lippen zullen Zijn naam huldigen. Laat ons ook de weldadigheid en het samen delen niet vergeten, daar dergelijke offeranden God welgevallig zijn (Hebr. 13:15-16). God is uit de hemelen  nedergedaald, daarbij de hemelse poorten voor ons openend, en wij zullen op onze beurt onze harten en zielen openen, om de genadige Zuigeling op te nemen, die in de koude voederbak ligt. Onze lippen zullen zingen van de heerlijkheid van Zijn naam, en onze handen zullen het werk verrichten  om Zijn Koninkrijk te bouwen. Laat ons de Heer Jezus aanschouwen, het licht van deze wereld, in ons omringende naasten, en als kinderen elkander liefhebben, ieder met respect en goede wil  benaderen en  iedereen helpen. Laat onze harten met vreugde vervuld worden door de aanwezigheid van het kindeke Jezus, dat door Zijn geboorte de weg heeft geopend naar de hemel en ons de warmte en het Goddelijke licht heeft geschonken.

Laat dit jaar en gedurende uw verdere leven  uw harten met grote vreugde vervuld zijn om het grote feest van de Geboorte van de onze Heer  Jezus Christus, en onze monden, zoals de engelen die nacht, uit volle borst  de Kersthymne zingen over vreugde en verzoening van God met de mensheid door Zijn Zoon, het  Lam Gods: “Ere zij God in den hoge en vrede op aarde, in de mensen een welbehagen.”

Gelukkige Feestdag van de Geboorte van Jezus Christus en nog vele jaren! Nederig en met liefde voor u allen, onwaardige biddend voor u,

+ Anthony, Aartsbisschop van Chişinău en Moldavië

Kerstmis  2017

error: Content is protected.