Parochie Moeder Gods Bescherming

Ons parochiefeest van Moeder Gods Bescherming

Ons parochiefeest van Moeder Gods Bescherming

14 oktober van dit jaar vierden wij voor de 61ste keer ons Parochiefeest van Moeder Gods Bescherming. Vorig jaar vierden wij het gedenkwaardige 60-jarig bestaan van onze parochie op Nederlandse bodem. Thans zijn wij begonnen aan het zevende decennium van het bestaan van onze parochie in de door God beschermde stad Arnhem, die zijn bescheiden aandeel heeft in de aanwezigheid van de Russische Orthodoxie in het koninkrijk der Nederlanden. Dit langdurig voortbestaan getuigt van geestelijke wasdom en wijsheid, wat tot uiting komt in onze trouw aan de idealen van de Russische Orthodoxe kerk in het Buitenland vanaf de oprichting , maar ook aan de geestelijke nalatenschap van St. Ioann van Sjanghai en San Francisco, die in zijn toenmalige hoedanigheid van aartsbisschop van het West-Europese Bisdom aan de wieg stond van de oprichting van onze parochie.

Aan de vooravond van het feest, op vrijdag 13 oktober, vierden wij een feestelijke Vespers, voorgegaan door onze prior, aartspriester Andrei Rybin. Bij de litijá werden tussen de vele heiligen ook de namen gelezen van onze onlangs heilig verklaarde metropolieten Anthony, Anastasy, Philaret en Vitaly. De volgende dag, zaterdag 14 oktober, vierde vader Andrei een feestelijke liturgie, waarbij een groot aantal briefjes met de daarbij behorende prosfora’s zijn aangeboden. Tijdens de proskomidie zijn eveneens de namen van onze heilige metropolieten voorgelezen op de hun toekomende plaats in de opsomming. Zoals altijd werd een deel van de gebeden en liturgische teksten in het Nederlands gelezen. Het koor en de régent kweten zich adequaat van hun taak.

Na het gebed achter de ambon hield de prior een preek over het themavan het feest. Hij wees daarin ook op de belangrijke kerkelijke gebeurtenis van dit jaar, de heiligverklaring van onze 4 metropolieten van de Russisch Orthodoxe Kerk in het Buitenland, die, zeer spijtig, bijna onopgemerkt is gebleven, en stipte aan dat het 100 jaar geleden is sinds de bloedige Russische revolutie tragische gevolgen heeft gebracht voor het Russische volk en de Russische Kerk .

Hierna vond de traditionele processie plaats met een korte dankmolében aan de Moeder Gods en het lezen van het Evangelie van het feest. Na de moleben werd het traditionele ‘vele jaren’ uitgesproken.

Na afloop van de feestelijke kerkdienst werd een broederlijke trapeza georganiseerd door de zusterschap en parochianen, die ook naar vermogen bijdroegen aan het welslagen van de feestelijke tafel op ons parochiefeest. Allen hiervoor hartelijk dank!

Enkele dagen na het parochiefeest vergaderde de kerkenraad, waarbij de lopende zaken van onze parochie zijn besproken, en tevens de resultaten van de uitgevoerde renovatie van de buitenkant van het kerkgebouw, en de werkzaamheden die nog moeten gebeuren. In het 61ste jaar van haar bestaan heeft de parochie van de Stichting een cadeau gekregen in de vorm van een gerenoveerd gebouw. Over onze parochie, haar ontstaan en de renovatie van het gebouw is een zeer goede en sympathieke bijdrage geplaatst in de het julinummer van de wijkkrant Wijkcontact.

De parochie is open voor allen, die interesse hebben voor de orthodoxie en de Russische kerkelijke traditie. U bent van harte welkom!

Alheilige Moeder Gods, red ons!

De kerkenraad

error: Content is protected.