Parochie Moeder Gods Bescherming

Gebeden voor de verzoening van hen die in conflict zijn

In aanvulling op het ‘Gebed voor Oekraïne’, dat door de Priesters van het Bisdom op de daarvoor bestemde plaats in de Goddelijke Liturgie wordt ingevoegd, heeft de Bisschop alle gelovigen opgeroepen om te bidden voor vrede tussen hen die in conflict zijn. De volgende gebeden zijn voor dit doel gezegend:

Gebed tot de Heer
O Heer, Beminde der mensen, Koning der eeuwen en Gever van het goede: nadat U de scheidslijnen van vijandschap hebt vernietigd en vrede hebt geschonken aan het menselijk geslacht, schenk ook nu vrede aan Uw dienaren, door in hen de vrees voor U te planten en hen te vestigen in liefde voor elkaar. Doof alle twist en verwijder alle onenigheid en verzoeking, want Gij zijt onze vrede en aan U offeren wij eer, aan de Vader en aan de Zoon en aan de Heilige Geest, nu en altijd en tot in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Aan de Allerheiligste Theotokos, voor haar icoon ‘De Verzachtster van Boze Harten’
O zeer bedroefde Moeder Gods, hoger verheven dan alle andere dochters der aarde, naar uw zuiverheid en de veelheid van uw lijden dat gij op aarde hebt doorstaan: hoor naar onze zuchten en verzacht de harten van de boze mensen en bescherm ons onder de beschutting van uw barmhartigheid. Want wij kennen geen ander toevluchtsoord en vurige voorspreker dan U, maar zoals Gij grote vrijmoedigheid bezit voor Hem die uit U geboren is, help en red ons door uw gebeden, opdat wij zonder aanstoot het Hemelse Koninkrijk mogen bereiken waar wij met alle heiligen de drievoudige God, de Almachtige, zullen bezingen, nu en altijd en tot in de eeuwen der eeuwen. Amen.

error: Content is protected.