Parochie Moeder Gods Bescherming

Diensten van de Lijdensweek en Pasen 2017

Net als in voorgaande jaren, werden ook dit jaar de diensten van de Lijdensweek en Pasen van 13 t/m 16 april gecelebreerd door de rector van onze parochie aartspriester Andrei Rybin. Dit jaar viel het orthodoxe Pasen tegelijk met het Paasfeest van de westelijke christelijke kerken, die de Gregoriaanse kalender aanhouden.

13 April, op Witte Donderdag, de dag waarop het Laatste Avondmaal wordt herdacht, is ’s ochtends de voorgeschreven dienst gecelebreerd – vespers met liturgie van Basilius de Grote. Ieder, die wilde, kon biechten en de Heilige Communie van Christus ontvangen. Dit is een oeroude traditie van de kerk van Jezus Christus; op de dag waarop de Eucharistie is ontstaan gaat iedere orthodoxe gelovige zo mogelijk ter communie. In zijn preek na afloop van de Goddelijke liturgie moedigde vader Andrei alle leden van onze parochie en al onze bezoekers aan om deze traditie in ere te houden.
Dezelfde dag, ’s avonds, werd een volgende dienst opgedragen, nu één die betrekking had op de gebeurtenissen op Goede Vrijdag, de herdenking van het Heilig en Verlossend Lijden van onze Heer Jezus Christus met lezing van de 12 Evangeliën. Ondanks het feit, dat deze dienst nogal lang duurt en gewoonlijk laat op de avond eindigt, wordt zij altijd druk bezocht door onze parochianen. Midden in de kerk werd het Crucifix opgesteld dat altijd achter het altaar staat, en hiervóór werd de serie evangeliën van Goede Vrijdag gelezen, waarin de laatste uren van het aardse leven van onze Verlosser (6e en 9e uur), Zijn kruisiging en dood werden gememoreerd.

Op Goede Vrijdag, 14 april, werd in de namiddag een vigilie met de uitdraging van het Epitaaf gecelebreerd. Nadat alle aanwezigen het Crucifix hadden vereerd, werd dit terug gebracht naar het Altaar. In het midden van de kerk werd een kist opgesteld, waarop het Epitaaf werd gelegd. De zusterschap van de kerk heeft veel moeite gedaan om dit te versieren met veel bloemen. De aanwezigen volgden met brandende kaarsen en met diepe gevoelens deze droevige kerkelijke processie en waren al biddend getuige van de graflegging van het Lichaam van de Verlosser.
De aanwezigen knielden één voor één met groot respect voor het Heilige Epitaaf tijdens het lezen van de Kanon voor de Alheilige Moeder Gods (“het Geween van de Moeder Gods”), die traditioneel door de priester zelf wordt gelezen . Goede Vrijdag is, zoals ook alle andere dagen van de Lijdensweek, een dag van streng vasten en onthouding, derhalve ontbreekt een gezamenlijke trapeza, zoals wij die gewend zijn na andere diensten.

Op Stille Zaterdag, 15 april, werd de vesper met liturgie van Basilius de Grote gecelebreerd met een groot aantal lezingen uit het Oude en Nieuwe Testament, een deel ervan werd ook in het Nederlands gelezen. Zoals altijd op deze dag waren er veel biechtelingen en communicanten, voornamelijk kinderen, die de Paasnachtdienst niet kunnen bijwonen. Vóór de Apostellezing wordt de aankleding van de gehele kerk gewisseld van donker naar licht, opdat wij gereed zullen zijn om deel te hebben aan de naderende grote vreugde om de Verrijzenis des Heren. Stille Zaterdag is een dag van stilte en rust: “laat ieder mens zwijgen!”
Onder de communicanten zijn vele reguliere bezoekers met kinderen, alsook leden van de Kerkenraad. Na het gebed achter de ambon worden op een speciaal opgestelde tafel de broden en de wijn gezegend om krachten van de gelovigen te sterken, en ook de door de parochianen ter wijding meegebrachte spijzen.

’s Avonds om 23.30 uur begon het Paasmesonyktikon. Na afloop hiervan wordt de Epitaaf het altaar ingedragen en op het Heilige Altaar gelegd. Precies om 24.00 uur luidde de klok de Paasmetten met processie in. Met de Paasstichira “Uw Opstanding, Christus Verlosser “ begon de paasprocessie, welke dit jaar, ondanks zekere ongemakken als gevolg van de omvangrijke renovatie aan het kerkgebouw, goed verliep, ook al was het wat regenachtig weer. Hieraan werd deelgenomen door onze parochianen en vele gasten van onze parochie, orthodoxe christenen uit verschillende steden, die met Pasen voor het eerst onze kerk bezochten.
Na de Catechetische Homilie van de H.Johannes Chrysostomus en het einde van de Paasmetten begon direct de Goddelijke Liturgie, waar ook vele communicanten waren. Zoals altijd werden veel gebeden en lezingen ook in het Nederlands gelezen. Het Evangelie werd traditiegetrouw gelezen in verschillende talen. Na afloop van de liturgie werd vanaf de ambon de Paasboodschap voorgelezen van Aartsbisschop Anthony van Chişinău en Moldavië, die de avond tevoren was vertaald in het Nederlands.
Tegen het einde van de dienst feliciteerde de priester alle aanwezigen me de Verrijzenis van Christus, en na het Gebed achter de ambon wijdde hij de artos, deelde Paasikoontjes uit en zegende hij de meegebrachte koelitsjí, pascha’s, eieren en andere feestelijke gerechten. Allen, die wilden, konden gezamenlijk aan tafel de paasmaaltijd nuttigen in een feestelijke en ongedwongen sfeer.

Op 2e Paasdag, maandag 17 april, heeft de rector zich met een groep parochianen, geheel volgens de Russische kerkelijke traditie, begeven zich naar de begraafplaats in Oosterbeek, waar op het Russisch Orthodoxe gedeelte door onze gemeente de graven van onze overleden parochianen worden onderhouden. Op de begraafplaats werd een litijá opgedragen me Paasgezangen en werden de graven versierd met bloemen en besprenkeld met het Heilige water. Na het bezoek aan de begraafplaats was er in de kerk weer een bescheiden feestelijke Paastrapeza.

De Kerkenraad,
Pasen, Arnhem 2017.

error: Content is protected.