Parochie Moeder Gods Bescherming

Paasboodschap van Aartsbisschop Anthonii

“Geloof mij: er komt een tijd – en die hebben wij nu al –
dat de doden de stem van de Zoon van God zullen horen,
en wie hem horen, zullen leven.”
(Johannes 5.25)

CHRISTUS IS OPGESTAAN!

Waarlijk onbeschrijflijk en veelbetekenend zijn de Woorden van de Heer gericht aan de gevallen mensheid, verzonken in talloze zonden, luiheid, nalatigheid, schaamteloos en onverantwoordelijk. God onze Schepper en Maker schiep het universum van onbeschrijfelijke schoonheid voor de gehele wereld en de mensheid.

Hij versierde de hemel met twee grootse lichten: het grote licht aan het begin van de dag, en het kleinere licht aan het begin van de nacht, en de sterren, de zeeën en alles wat zich erin bevindt, opdat de mens zijn Maker en Schepper hierin zou herkennen en eren.

Het menselijke wezen verkerend in een staat van gelukzaligheid, als een zuigeling, omringd door moederlijke zorg en liefde, hoorde het gebod van zijn Heere God: “Je mag eten van alle bomen in de tuin, alleen niet van de boom die inzicht geeft in goed en kwaad. Zodra je daarvan eet, zul je sterven” (Gen. 2:16-17). En zie hier, de mens werd bij volle verstand ongehoorzaam aan God en handelt in strijd met het gebod, geestelijk stervend in zijn zondige ongehoorzaamheid.

“Maar de mens die in waarde is, blijft niet; hij wordt gelijk als de beesten, die vergaan” (Ps. 48(49): 13) [Statenvert.]

Welke gaven en eer heeft God de mens wel niet geschonken?! Hij heeft hem tot koning der schepselen gemaakt, maar door zijn ongehoorzaamheid is hij verworden tot een stom wezen. Hoeveel onverschilligheid, pijn en neergang, werd de mens gebracht door zijn trots – voornaamste aller zonden in zijn veranderde menselijke aard. Zo werd de mens zondig in zijn nieuwe gevallen wezen, maar God bleef onveranderd. Hij, de Barmhartige Schepper, blijft zich tot in de eeuwigheid bekommeren om zijn schepping.

Niemand ter wereld kon de weg van de gevallen mens, die zich in zijn zonden wentelt, veranderen. Dan zendt God Zijn Zoon om mens te worden en hen, die naar de Vader terug willen, te doen terugkeren. Kies uw weg, menselijke ziel, word wakker, ontmoet en verheerlijk de opgestane Heer.

Hij is immers de weg, de waarheid en het eeuwige leven, de hoogste zin en betekenis voor uw ziel. Hij vraagt niet veel van U en niets moeilijks, hij vraagt u alleen te geloven en Zijn juk te aanvaarden, “want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht” (Matth. 11:30), en het eeuwig leven deelachtig te worden.

Maar nu zijn er bedroevend weinig mensen, die aan Zijn goede en liefdevolle oproep tot verlossing gehoor geven.

Geliefde broeders in de Heer, hiërarchen, priesters, vrome monniken en monialen, gelovigen! Moge de liefde van God de Vader ons verlichten door de Zon van de uit de doden opgestane Christus en ons sterken in geloof, liefde, goedheid, vroomheid en andere goede daden voor God en voor onze naaste. En in het bijzonder in de liefde, immers alleen door de liefde tot God en tot onze naaste worden wij volgelingen van de Verlosser Jezus Christus.

Moge onze Verlosser Jezus Christus ons ook dit jaar zegenen met zijn oneindige goedertierenheid! Moge Hij ons vrede, gezondheid en geluk schenken en tijd voor diepgevoeld, oprecht, nederig en rein berouw!

Ik bid onze Goede, Aller genadigste en Aller barmhartigste God, dat hij onze val niet toelaat, maar dat hij ons in het paradijs aanneemt gelijk de rover, en ons barmhartig en goedgunstig is in Zijn eeuwig Koninkrijk!

CHRISTUS IS OPGESTAAN!

Aartsbisschop Anthonii van Chişinău en Moldavië, Pasen 2017

error: Content is protected.