Parochie Moeder Gods Bescherming

Viering van het parochiefeest en het 60-jarig bestaan van de parochie

Viering van het parochiefeest van Moeder Gods Bescherming en het 60-jarig bestaan van de parochie van de Russisch Orthodoxe Kerk in het Buitenland te Arnhem.

Dit jaar viel de viering van ons parochiefeest samen met het 60-jarig jubileum van onze parochie.

Archiefstukken getuigen dat orthodoxe Russische vluchtelingen, voornamelijk D.P.’s (displaced persons), na het einde van de Tweede Wereldoorlog zich ook in het Koninkrijk der Nederlanden bevonden, ook in Arnhem. Daarna volgden eind 40-er en begin 50-er jaren van de vorige eeuw grote stromen vluchtelingen uit communistisch China, Joegoslavië en andere landen van Oost-Europa. Hierdoor begon de orthodoxe kerkelijke gemeenschap zich in 1955-1956 geleidelijk te ontwikkelen.

Het verspreiden van het orthodoxe geloof, oprichting en versterking van Russische parochies in Nederland is voor een groot deel te danken aan de onvermoeibare inzet van de Heilige Ioann van Shanghai en San Francisco, destijds bisschop van het West-Europese diocees van de Russisch Orthodoxe Kerk in het Buitenland, die aan de wieg stond van onze parochie.

De eerste openbare dienst in Arnhem werd gehouden met Kerstmis 1956. Het huidige kerkbestuur heeft besloten om de viering samen te doen vallen met de feestdag van Moeder Gods Bescherming, waarop wij ons parochiefeest vieren. Wij hebben uitgenodigd de huidige bisschop van het West-Europese diocees, aartsbisschop Anthony van Chişinău en Moldovië, die tevens onze prior is, andere priesters van het bisdom en geloofsgenoten uit andere parochies behorend tot ons bisdom. Tevens zijn uitgenodigd speciale gasten en vrienden van onze parochie. Er is een jubileumcommissie in het leven geroepen om dit feest te organiseren. Zowel bestuursleden als leden van de jubileumcommissie hebben veel werk verricht, zoals het voorbereiden van de kerkruimte voor de feestelijke diensten, het ontvangen van gasten en het organiseren van de gezamenlijke maaltijd, die na de Goddelijke Liturgie plaatsvond in het nabijgelegen restaurant “De Molenplaats”.

Op 12 oktober arriveerden in Arnhem Vladyka Anthony en zijn secretaris, dr A.A. Covaliov, die hun intrek namen in een nabij gelegen hotel. ’s Avonds kwamen uit Moskou vervolgens aartspriester Andrej Rybin en matoesjka Nadjezjda. Overdag op de 13-de oktober werden de laatste voorbereidingen getroffen voor de aanstaande feestdag en de bisschoppelijke dienst. Een uitgebreide expositie werd ingericht over de historie van de Arnhemse parochie met een flink aantal foto’s, documenten en krantenknipsels van artikelen over onze parochie, maar ook van persoonlijke herinneringen van parochianen en hun familieleden.

Om 18.00 uur begon de feestelijke Vigilie. Het Feesticoon van Moeder Gods Bescherming, als ook de iconen van de Verlosser en de Moeder Gods op de iconostase werden met liefde en zorg versierd met bloemen. De Vigilie werd voorgegaan door aartspriester Andrej Rybin, plaatsvervanger van de prior, terwijl Vladyka (aartsbisschop) Anthony voorging in de Litijá en bij de polielej, en het Evangelie las.

Vladyka heeft ook de zalving van de gelovigen verricht. Na de otpoest vóór het lezen van het eerste uur heeft vader Andrej, met de zegen van Vladyka, een korte presentatie gehouden over de geschiedenis van het ontstaan der parochies van de Russisch Orthodoxe Kerk in het Buitenland in het Koninkrijk der Nederlanden, onder andere in Arnhem, zich baserend op archiefstukken die hij heeft ontvangen van de Secretaris van onze Synode, de mitradragende aartspriester vader Benjamin Joukoff. Hiervan is door onze dirigent een vertaling in het Nederlands gemaakt, die afgedrukt en uitgedeeld is. Daarna was er nog een kleine trapeza voor de parochianen die nableven na de avondienst en leden van het kerkbestuur.

Op de feestdag van Moeder Gods Bescherming is de Goddelijke Liturgie om 10 uur begonnen met de feestelijke ontvangst van de Aartsbisschop. Voor het begin van de dienst in Arnhem arriveerde een grote groep bedevaartgangers van de parochie van de Heilige Dimitri van Thessaloniki uit Keulen onder leiding van hun prior, de mitradragende aartspriester vader Bozidar Patrnogic, die gedurende een lange periode diende in de parochie te Arnhem in de 80-er jaren van de vorige eeuw, en één à twee maal per maand hiervoor uit Keulen kwam.

Deze dag waren er zeer velen, die ter biecht gingen en communie ontvingen. Bijna alle leden van de Keulse delegatie ontvingen de Heilige Gaven. Na het Gebed achter de ambon feliciteerde Vladyka Anthony de parochie en alle gelovigen hartelijk met het parochiefeest van Moeder Gods Bescherming en het 60-jarig bestaan van de parochie. In zijn herderlijk woord herinnerde Vladyka zijn kudde aan de niet aflatende bescherming van de mensheid door de Moeder Gods en Haar voorspraak bij Haar Zoon voor de ware gelovigen in Christus, die Zij met Haar heilige en genadevolle mantel beschermt, en die zich bevinden in de Ware Kerk, de traditionele historische Russisch Orthodoxe Kerk in het Buitenland. Daarna, met de zegen van Vladyka, heeft vader Andrej nogmaals zijn presentatie voorgelezen over de geschiedenis van de parochies van de Russische Buitenlandse Kerk in Nederland, daar bij de Goddelijke Liturgie een groot aantal gelovigen waren, onder andere de gasten uit Keulen, die niet aanwezig waren geweest bij de Vigilie.

Na de liturgie volgde de traditionele korte molében met processie rond de kerk en het lezen van het Feestevangelie. Aan het einde werd er vanaf de ambon “Nog vele jaren ….” uitgesproken voor de Aartsbisschop, de clerus, de kerkvoogd en de leden van het kerkbestuur, de leden van de Arnhemse parochie, maar ook voor het regerende Koninklijke Huis der Nederlanden.

De Keulse parochie schonk onze parochie een icoon van Moeder Gods Bescherming, terwijl allen die de dienst hadden bijgewoond als aandenken aan deze gebeurtenis een kleine Pokrovicoon kregen. Vladyka en de met hem celebrerende clerus ontvingen eveneens passende cadeaus, die hun tijdens de trapeza werden overhandigd.

De viering van het jubileum werd vervolgd in het voor deze gelegenheid afgehuurde restaurant “De Molenplaats”. Alle gelovigen, parochianen, gasten uit Keulen, maar ook speciale genodigden konden tijdens de feestelijke trapeza delen in de vreugde van de gebeurtenissen die gevierd werden. Na het zingen van “Hemelse Koning” volgde een officieel gedeelte met toespraken en presentaties.

Starosta M.M. Rosanow vertelde over de geschiedenis van de parochie, daarna namen andere parochieleden het woord, maar ook genodigden, waaronder de dochter van T.N. Valk-Kotschergina, mevrouw Else Valk, en de dochter van Ksenia Kopatsch, mevrouw Tanja Vermeulen-Schoots. Hun moeders hebben diverse bestuursfuncties uitgeoefend, waaronder als starosta, gedurende een reeks van jaren.

Een ongedwongen samenzijn volgde tijdens de trapeza aan tafel als ook bij de expositie over de geschiedenis van onze parochie, waar velen hun herinneringen en indrukken met elkaar konden uitwisselen. Aan tafel spraken parochianen en gasten vele toosten en heilwensen uit aan het adres van de Aartsbisschop en Prior van de parochie, de aanwezige clerus, kerkvoogd en leden van het kerkbestuur.

Aartspriester Andrej Rybin nam het woord om de parochianen te feliciteren met het feest van Moeder Gods Bescherming en het jubileum, allen dankend voor het vele werk dat verricht is en de overtuiging uitsprekend dat onze parochie zich verder zal ontwikkelen en aan geestelijke kracht zal winnen onder de genadevolle bescherming van de Moeder Gods.

Namens Vladyka nam zijn secretaris A.A. Covaliov het woord, die de parochie toewenste toekomstige groei en bloei in de geest van onderlinge liefde, warme gezamenlijke gebeden en broederlijke eenheid.

Ter herdenking van alle overleden leden van clerus, die in Arnhem hebben gediend, de oprichters, schenkers, allen die de kerk verfraaiden, kerkvoogden en alle parochieleden heeft vader Andrej “Eeuwige Gedachtenis” uitgesproken, waarna alle aanwezigen dit hebben gezongen.

De feestelijke trapeza eindigde met het dankgebed en de zegening van Vladyka Anthony.

De feestelijke diensten, in het teken staand aan ons parochiefeest van Moeder Gods Bescherming en het 60-jarig jubileum van onze parochie,de vurige gebeden van de aanwezigen, ons samenzijn in geloof, liefde en hoop op bescherming van Moeder Gods, geven ons een sterk vertrouwen en grond om te hopen dat onze parochie door onze zwakke gebeden en de heilige gebeden van onze voorgangers verder zal groeien en aan kracht winnen in de Waarachtige Kerk, de Russisch Orthodoxe Kerk in het Buitenland, onder de heilige Bescherming van Moeder Gods nog vele zegenrijke jaren!

Heilige Moeder Gods, bescherm ons!

20161014-parochiefeest-DSC_227420161014-parochiefeest-DSC_2358
20161014-parochiefeest-DSC_2451

error: Content is protected.