Parochie Moeder Gods Bescherming

Kerstboodschap Aartsbisschop Antonii

“Komt, laten we terugkeren naar de Heer!
Hij heeft ons verscheurd, maar hij zal ons genezen.
Hij heeft ons geslagen, maar zal onze wonden verbinden” (Hosea 6:1)

Opnieuw vieren wij de grote gebeurtenis van de Geboorte van onze Heer Jezus Christus. In de kerk weerklinken blijde gezangen, en in de huizen zijn feestelijke versieringen verlicht.

Maar de hedendaagse mens besteedt steeds minder en minder aandacht aan deze belangrijke geestelijke gebeurtenis. Zelfs vele christenen vieren dit feest uiterlijk, daar ze druk zijn met het organiseren van familiebijeenkomsten en allerlei vermaak. Velen gaan ook gebukt onder de zorgen van het hedendaagse bestaan en hun gedachten zijn verre van dit betekenisvolle gebeuren, de Vleeswording van onze Heer Jezus Christus.

Het loslaten van de christelijke geloofsbelijdenis heeft de mensheid gebracht in een toestand van talrijke rampen, onophoudelijke oorlogen, ziekten, honger en treurnis.

Maar de hemelse krachten roepen ons aan: “Mens, word wakker! Voor u is Christus, de Verlosser van de wereld, geboren en vlees geworden. Herinner je met welk een blijdschap de Bethlehemse herders het Kind hebben verwelkomd. Hoe zoet hebben de engelen Hem verheerlijkt in de hemelen: “Ere zij God in den hoge, en vrede op aarde, in de mensen een welbehagen”.

Laat u niet bedelven onder de dagelijkse zorgen en wees niet onverschillig, maar richt u met heel uw hart tot dit hemelse feest.

Wees niet bang om uw Redder en Verlosser te ontmoeten. Want hij is zachtmoedig en nederig van hart, Hij is genadig voor allen die tot Hem komen.

Hij staat en klopt aan uw hart, gij hoeft dit alleen wijd open te zetten, en Hij komt binnen en zal er in worden geboren, zoals in de Bethlehemse grot. Hij zal u verlichten, verwarmen en troosten en zal uw ziel veranderen. Hij is alwetend en almachtig, in Zijn handen zijn alle schatten van de zichtbare en onzichtbare wereld. Hij is mens geworden omwille van de mens die in de duisternis is, om hem te verlichten en hem terug te brengen naar de oorspronkelijke geestelijke wereld.

Zie hier de bron van vreugde voor de mens, die zit in het voorportaal van de dood als gevolg van zijn ongehoorzaamheid aan God!

Het licht van Zijn leer zal ons geleiden, Zijn waarheid en gerechtigheid zullen ons leven verlichten, Zijn bescheidenheid en barmhartigheid zullen ons veranderen in nieuwe schepselen en dan zullen wij de ware zin van ons leven begrijpen: het streven om zo te zijn als Hij.

Heere God, laat het vuur van Uw liefde in onze harten toe, opdat wij van U gaan houden en U zullen volgen, genees onze wonden en ziekten door Uw grote barmhartigheid.

Geliefden in Christus, bisschoppen, priesters, monniken en monialen en alle trouwe leden van onze Kerk, mijn hartelijke gelukwensen voor u met dit grote lichtend feest, de geboorte van Jezus Christus, en ook met de erop volgende winterse feestdagen.

Ik wens u de vrede van God, gezondheid, geluk, tijd om berouw te tonen en redding van de ziel. Het licht van Christus, gekomen in de verdorven wereld, verlichte en redde ons. Laat ons ook een stralend licht zijn om onze naasten te verlichten. Laat ons de zwakke steunen, voor de arme als een broeder zijn, de rouwende troosten, het leed van de zieke verzachten, en dan zullen de mensen, onze goede daden gezien hebbende, onze Heer Jezus Christus, de Verlosser van de wereld, loven.

Zalig Kerstfeest!

+ Antonii, Aartsbisschop van Chişinău en Moldavië.
25 december 2016

error: Content is protected.