Parochie Moeder Gods Bescherming

Paasboodschap van Aartsbisschop Anthony

“Wie naar mijn woorden luistert en gelooft in Hem Die mij heeft gezonden, heeft het eeuwige leven” (Joh.5:24)

Geliefde hiërarchen, eerwaarde priesters en diakons, Godlievende monialen en alle trouwe kinderen van onze Kerk! Laat het Licht van Christus uw harten ook dit jaar vullen met vernieuwde krachten en vast doorzettingsvermogen om uw kruis te kunnen dragen. Want hoe noodzakelijk is Zijn verlossende steun in onze onrustige apocalyptische tijd, vol van vreselijke beproevingen. Maar daarvoor is onze barmhartige God Jezus Christus in onze wereld gekomen, om ons te helpen en ons te leren, om ons te behoeden en te redden van deze beproevingen. En Hij is in nederige gehoorzaamheid mens geworden en leidt ons op weg naar de overwinning , de ware weg naar Zijn Vader, om ons het eeuwige leven in het nieuwe Rijk Gods waardig te doen zijn.
Geen enkele wetenschap in de wereld kan onze ziel tot rust brengen en de mens overtuigen van de zin des levens, en slechts het woord van God de Verlosser, ons gegeven in het Heilige Schrift en inzonderheid in het heilige Evangelie van onze Heer Jezus de Verlosser van de wereld, is de Waarheid en verlossing.

Maar voor onze redding is nodig een krachtig geloof in Jezus Christus, die is opgestaan uit de doden. “Onderzoekt de Schriften, want gij denkt daarin het eeuwige leven te vinden” (Johannes 5:39). Het geloof in God is het fundament en de wortel van het geestelijk leven, waaruit wij het levende en heilige pure geloof putten en dat ons hart voedt uit de bron van Hem, Die voor ons op aarde kwam en vlees is geworden, onze Heer Jezus Christus. Met het Woord uit het Evangelie spoort Hij ons altijd aan en leert ons, en laat ons zien, dat geloof het begin is van zedelijk leven, en dat het ons redding brengt, terwijl het ontbreken van geloof tot verderf leidt.

Gelovige christenen zijn eendrachtig, en deze eendracht heeft de verrezen Jezus Christus gebracht, ons oproepend om terug te keren naar Zijn Vader. Daarom komen wij, als wij kijken naar Zijn Liefde voor Zijn Schepping, tot de overtuiging, dat wij met ons brein en hart moeten trachten onze naaste te dienen en lief te hebben. Onze naaste te dienen en lief te hebben in Christus is een grote deugd en een geestelijke volbrenging van de wet.

Liefde is één van de drie belangrijke deugden, en als het geloof en hoop ons vergezellen in de tijd en ruimte, zal liefde met ons zijn tot in de eeuwigheid. De naaste te dienen met het christelijke liefde is slechts mogelijk door zelfverloochening en het dragen van het kruis met geduld, liefde en geloof in Christus de Verlosser.

Slechts zo kunnen wij een zedelijk hoogstaand en deugdzaam Christelijk leven leiden en als voorbeeld dienen van mededogen en liefde voor onze naaste.

De kracht van geloof in Christus sticht, sterkt, verlicht, vervolmaakt, verbindt de mens met God, en brengt geestelijke troost en geluk voor onze ziel. En daar, waar dit geluk niet is , verwordt de mensheid , vallen gezinnen uiteen, verdwijnen volkeren, en helaas aanschouwen wij dit allemaal in onze tijd. Wij moeten ons afvragen, waardoor dit gebeurt, het verval en de ondergang van de mensheid, de val in de duisternis. Het komt doordat de mensheid zich heeft van God verwijderd. Enkel en alleen omdat ze God verlaten hebben, zeggen wij met de woorden van één van de klassieken.
Nu is het zeer belangrijk, te begrijpen, hoe kostbaar de liefde is, die ons redding brengt. Christenen hebben altijd met vreugde het feest van de Verrijzenis van Christus begroet, wetende, dat men zich vooraf serieus dient voor te bereiden, te biechten en ter communie te gaan. En wij zullen dit altijd zo doen, al treurend in ons hart, wetende, dat de Heer Jezus Christus ons heiligt met Zijn genadevolle zegen van redding en liefde.

Waarlijk , op de dag van Christus’ Verrijzenis moet de Christen als rechtvaardige en als zondaar blij zijn met de woorden van de psalmenzanger David, die zegt: “Dit is de dag die de Here geschapen heeft, laat ons ons daarop verheugen en verblijd zijn” (Ps. 117:24)

Vreugdevol de feestelijke groet uitroepend “Christus is opgestaan”, verrijzen ook wij. Onze ziel jubelt, het hart is blij, want dit feest is het feest van vreugde en geestelijke vrolijkheid; zodat niemand droevig moet zijn. De deur van blijdschap staat wijd open voor allen, zonder twijfel, en beken van vreugde stromen voor allen in overvloed.

Geliefden, laat ons trachten, op deze dag die God heeft geschapen, en altijd, te leven niet voor onszelf, maar voor Hem, Die is gestorven en opgestaan voor ons (2 Kor. 5, 15).
CHRISTUS IS OPGESTAAN !

ANTHONY, Aartsbisschop van Chişinău en Moldavië
15/28.04.2019

error: Content is protected.