Parochie Moeder Gods Bescherming

Kerstboodschap van bisschop Irenei van Londen en West-Europa, 2021

Aan de Zeer Eerwaarde Paters, Vrome Monniken, en Geliefde Gelovigen van het Bisdom van Groot-Brittannië en West-Europa:

Christus is geboren! Loof Hem!

“Onze Verlosser, geliefden, is vandaag geboren: laten we blij zijn. Want er is geen plaats voor droefheid, wanneer wij de geboortedag van het leven vieren, die de angst voor de sterfelijkheid vernietigt en ons de vreugde van de beloofde eeuwigheid brengt!”  Aldus verkondigde onze Vader onder de Heiligen, de Heilige Leo de Grote van Rome, toen hij het wonder prees dat wij vandaag vieren; en zo geven wij gehoor aan de raad van zo’n groot aartspredikant, door ons geheel en al te verheugen over de Geboorte van het Leven, die alle droefheid verdrijft. Want “door zijn vleeswording, door menswording, door mens te worden”, schreef de Heilige Justin Popovic, “is God op de meest duidelijke wijze binnengedrongen in de moederschoot, in de buik van het menselijk leven, in het bloed, in het hart, in het centrum van alle bestaan”. Vanaf deze plaats, midden op deze aarde, midden in ons eigen leven, brengt de Verlosser redding aan de wereld. Hier, ondanks alle duisternis die de mens aan de schepping wil opleggen, brengt de Schepper licht. Hier, ondanks alle pijn, brengt Hij genezing – niet op een verre plaats van gezag of heerschappij, maar midden in deze wereld, door ons eigen vlees op Zich te nemen, Zich verwaardigend geboren te worden onder Zijn eigen schepselen.

Dit is het moment waarop lang is gewacht en waarover lang is gepredikt in de hemel en op de aarde! En toch, zo zou de Heilige Hilarion verder zeggen, “was deze preek majestueus en stil, omdat de mond van de hemel een ster was. De gebeurtenis die de hele christelijke wereld nu viert, vond in haar tijd bijna geheel onopgemerkt plaats.” Het is dit heilig getuigenis van de Nieuwe Hiëromartelaar dat ik u, mijn geliefde vaders, broeders en zusters, op dit jaar in het bijzonder wil voorleggen. Hoe blind is onze wereld vaak voor de aanwezigheid van het Leven in haar midden! In tijden van onrust en strijd slaat de mens de ogen neer en ziet slechts de drek aan zijn voeten; maar vandaag roept God ons opnieuw op om onze ogen naar de hemel te richten en te ontdekken dat wij, nog voordat wij ook maar een blik naar die hoogte werpen, Christus zelf, onze God en Verlosser, voor ons zien staan, van aangezicht tot aangezicht, vandaag geboren. Ja, er zijn verleidingen die ons omringen: de pandemie van angst en het droevige gebrek aan geloof van de moderne mens; en er zijn voortdurende manifestaties in onze dagen van de gebruikelijke werktuigen van de duivel: hoogmoed, verdeeldheid, en dergelijke. Hoe gemakkelijk ziet de wereld alleen deze dingen! Maar laten we niet blind zijn voor de waarheid die vandaag wordt verkondigd: in deze wereld staat Christus, Die sterker is dan angst, machtiger dan de duivel, en Die alle vijanden overwint.

Mijn geliefden: verheugt u, vandaag! Verheugt u oprecht, en met heel uw hart. Verheugt u, want Christus’ liefde voor ons is sterker dan de macht van de zonde. Verheug u, want de luidruchtige oorlog van deze wereld is geen partij voor de stille overwinning van de Koning van allen. Verheugt u, want de vreugde is geboren in de plaats van het verdriet, en “niemand wordt weerhouden te delen in dit geluk”, zoals de Heilige Leo verkondigt, want “er is voor allen een gemeenschappelijke graad van vreugde, daar onze Heer de vernietiger is van zonde en dood”. Moge deze vreugde altijd bij u zijn, in dit leven en in het leven dat komt!

Met liefde in de pasgeboren Christus,

+ Irenei
Bisschop van Londen en West-Europa

Kerst 2021 / 2022.

orthodox-europe.org

error: Content is protected.