Parochie Moeder Gods Bescherming

Bisschoppelijke Kerstboodschap

“Ere zij God in den hoge en vrede op aarde aan de mensen die in Gods gunst staan”
(Luc. 2:14)

Opnieuw roept de Kerk van Christus ons op om ons te verheugen over de grote genade van de Schepper van het heelal voor de gevallen mensheid, over de Geboorte van onze Heer en Verlosser Jezus Christus.

Gods belofte wordt vervuld: het goddelijk licht daalt op de mens die in duisternis wandelde. Door de geboorte van Christus wordt de volmaakte schepping Gods geheiligd en voorbereid op de eeuwige heerschappij van de Waarheid.

In de hemel is de lofzang der Engelen te horen, de herders op aarde zijn in verwondering en van blijdschap vervuld en haasten zich op weg om te knielen voor Degene, over Wie de blijde boodschap aan de wereld wordt verkondigd.

Hemel en aarde zijn vervuld van onuitsprekelijke blijheid, want de langverwachte Messias is geboren. Noch de engelen, noch de cherubijnen, noch de serafijnen konden de gevallen mensheid redden. Zegevieren over de Satan, die de mens in zijn macht hield, kon slechts alleen onze Heer en God zelf, het gevecht aangaan met de trotse Lucifer kon slechts onze bescheiden en nederige Leraar en Redder Jezus Christus.

Christus openbaarde zich aan ons als Leraar, ons als voorbeeld dienend, de ware weg tonend naar het Hemelse Rijk door met God te zijn, door het verkrijgen van onze oorspronkelijke gedaante en gelijkenis en het naleven van Zijn Woord.

Alleen het Woord Gods kan, doordat het een menselijke natuur aangenomen heeft , de mens tot wedergeboorte brengen. Als vrucht van zijn liefde voor de mens en mede-lijden met de mens, komt in de wereld, geboren uit de Heilige Maagd Maria, de medelijdende Christus.

O, Goddelijk Licht! O, niet aflatende Liefde, Grenzenloze Goedheid en onomstotelijke Waarheid. O, Weg en eeuwig Leven!

Wie kan dit grote wonder van de mens geworden God in menselijke taal verwoorden en uitleggen?

Hij, die wij moeten dienen met vreze en onophoudelijk vereren. Het Evangelie leert en wijst ons alles wat nodig is voor onze redding: we hoeven alleen maar te leven volgens de evangelische geboden. En dan roepen wij net als de psalmist in vervoering uit: “Hoe groots zijn Uw daden, Heer”, en zeggen net als de Apostel Paulus: “Nu leef niet ik, maar leeft Christus in mij”.

Moge de Here God ons ook dit jaar vreugde schenken om de grote feestdag van de Geboorte van zijn Zoon en onze Redder Jezus, en moge Hij de orthodoxen en de gehele mensheid die goddelijke vrede brengen, die wij zo ontberen.

Christus onze ware God, geboren in een schamele grot in Bethlehem, moge vreugde en blijheid in onze harten brengen en met Zijn Heilige Geest heel de christelijke wereld sterken! Amen!

+ Antonii, aartsbisschop van Chişinău en Moldova
Kerstmis 2015/2016

error: Content is protected.