Parochie Moeder Gods Bescherming

disclaimer, cookie- en privacyverklaring

a. disclaimer
b. cookieverklaring
c. privacyverklaring


a.

DISCLAIMER

Deze website (www.orthodox-arnhem.nl) is een service aan parochianen en belangstellenden van de parochie Moeder Gods Bescherming in Arnhem van de Russisch Orthodoxe Kerk in het Buitenland (in deze disclaimer afgekort tot ‘Parochie’).

Op het gebruik van deze website zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Gebruik van informatie
Parochie streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat Parochie niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie.
Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Parochie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website. Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen Parochie en de gebruiker van de website ontstaan.

E-mail
Parochie garandeert niet dat aan haar gezonden e-mails (tijdig) worden ontvangen, verwerkt of beantwoord, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met Parochie te corresponderen, accepteert u dit risico.

Hyperlinks
Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Parochie heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Parochie aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle publicaties en uitingen van Parochie zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat Parochie daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.


b.

COOKIEVERKLARING

Wat is een cookie?
Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van website [en/of Flash-applicaties] wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar de servers teruggestuurd worden.

Gebruik van sessie cookies en andere technieken
Wij maken geen gebruik van sessie, permanente en/of tracking cookies. Via onze website wordt geen cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Op onze website zijn geen buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen (“tweeten”) op sociale netwerken als Facebook en Twitter.


c.

PRIVACYVERKLARING
versie: 24 mei 2018

Deze website (www.orthodox-arnhem.nl) is een service aan parochianen en belangstellenden van de parochie Moeder Gods Bescherming in Arnhem van de Russisch Orthodoxe Kerk in het Buitenland (in deze privacyverklaring afgekort tot ‘Parochie’).

Parochie respecteert de privacy van haar contactpersonen, in het bijzonder hun rechten met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.

Het is niet onze intentie personen ongewenst te benoemen of af te beelden op onze website. Indien u bezwaar heeft op publicatie van foto’s of teksten op onze website, vernemen wij dat graag van u.

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

De aan u beschikbaar gestelde privacy policy is de enige versie die van toepassing is, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

Wettelijke bepalingen
Website (hierna ook “De website”): www.orthodox-arnhem.nl

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook: “De beheerder”):
Russisch Orthodoxe Kerk in het Buitenland, parochie Moeder Gods Bescherming,
gevestigd te Amsterdamseweg 96, 6814GG Arnhem,
kvk-nummer: 65894057.

Verwerking van persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden verzameld door Parochie. Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.

Wij verwerken de volgende categorieën persoonsgegevens van u:
– Naam
– e-mailadres(sen)/telefoonnummer(s)

Doel van de verwerking
We verzamelen uw persoonsgegevens niet zomaar. Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor:
– Het beantwoorden van uw e-mailbericht die rechtstreeks of via het contactformulier op de website is verzonden aan ons
– Het doen van mededelingen via de post, e-mail en/of nieuwsbrieven

Registratie persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden geregistreerd in een (elektronisch) register.

Uw rechten met betrekking tot uw gegevens
Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of wissing van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via het e-mailadres van Parochie. U kunt daarvoor het contactformulier op de website gebruiken.

Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Wettelijke verplichtingen
In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de betrokkene wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen.

Elektronische berichten U kunt berichten per e-mail krijgen van de beheerder, wanneer u daar toestemming voor heeft gegeven. Indien u deze niet (meer) wenst te ontvangen, stuurt u een mail naar het e-mailadres van Parochie. U kunt daarvoor het contactformulier op de website gebruiken.

Uw gegevens worden niet verstrekt aan andere organisaties of instellingen.

Bewaartermijn gegevens
De door de beheerder verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald.

Toepasselijk recht
Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.

Contact
Voor verzoeken, vragen of meer informatie, kunt u zich per e-mail richten tot het secretariaat van Parochie. U kunt daarvoor het contactformulier op de website gebruiken.

error: Content is protected.