Parochie Moeder Gods Bescherming

Paasboodschap van Aartsbisschop Anthony

Paasboodschap van Aartsbisschop Anthony

“Toen zei Jezus tot hen: Vreest niet, gaat mijn broeders vertellen dat ze hiervandaan naar Galilea moeten gaan. Daar zullen ze mij zien” (Mt. 28:10)

Wonderlijk zijn Uw daden, Heer! Gij zijt uit de hemel neder gedaald naar de gevallen mens, en voor hem zijt Gij vlees geworden. Gij, Christus Verlosser, hebt de zonde van de mens op U genomen, en zijt gekruisigd, Gij zijt voor hem gestorven, Gij hebt hem zijn zonden vergeven, hem verzoend met Zijn Vader. Ondoorgrondelijk zijn Gods wegen, en niet te bevatten voor het menselijke brein de diepte van de geloofsbedeling Gods. God wordt nederig mens, zodat de mens de grenzenloze liefde kan ervaren van zijn Schepper en Verlosser. In den beginne heeft God aan de mens de volmaaktheid van Zijn schepping geopenbaard, de weg van waarheid en gerechtigheid, maar de mens wist dit allerhoogste geschenk niet op zijn waarde te schatten, en stortte heel de wereld in onverschilligheid voor de waarheid en in neiging tot de zonde. Het gevolg hiervan is het streven in deze wereld naar bezit en het zoeken naar bevrediging van lichaam, gevoelens en verlangens.

Christus de Verlosser kwam om de mensheid wakker te maken, hen op te roepen om berouw te tonen en zich tot God de Schepper te wenden, en de mens moet zijn berouw en terugkeer in Gods omarming niet uitstellen, daar hij geen zielloze creatie is, maar Gods schepping naar Zijn beeld en gelijkenis.

Christus, opgestaan uit de doden, verschijnt aan de mirondraagsters en zegt tegen hen: “Gaat heen, zegt tot Mijn broeders, dat zij naar Galilea gaan, en daar zullen zij Mij zien”. Welk een grote liefde en zorg toont Christus de Verlosser voor zijn leerlingen, als zij maar naar Galilea gaan, “en daar zullen zij Mij zien”. Na Zijn kruisdood voor onze verlossing, verschijnt Christus na Zijn Opstanding voor Zijn leerlingen om hen te sterken in het waarachtige geloof.

Nu en in de eeuwen der eeuwen roept de onveranderlijke Heer onze Jezus Christus de mens op tot omgang met hem, roept ons naar de Kerk, welke Hij heeft gesticht voor de redding van heel de mensheid, en waar Hij door Zijn geofferde bloed ons allen de mogelijkheid biedt gered te worden. Nu roept Hij ons niet op om naar Galilea te gaan, maar naar de Kerk, welke de pilaar is en bevestiging van de goddelijke Waarheid; Hij roept ons op om Zijn reddende sacramenten deelachtig te worden en om te begrijpen, dat Hij is het Hoofd van de Kerk, Weg, Waarheid en eeuwig Leven.

Alleen in de Kerk, Christus navolgend, krijgen wij troost en rust. Anders, in de wereld, door de duivel misleid, zullen wij leven met aardse dromen, wind zaaiend om storm te oogsten, zullen wij leven met bedrog, maar niet met redding.

Beste en in Christus geliefde aartspriesters, priesters, godlievende leken, beste broeders en zusters, trouwe leden van onze Kerk, niemand zal ooit ons van Christus scheiden, van ons waarachtige geloof. Zoals de Heer Jezus Christus moedig de wereld heeft overwonnen,kunnen ook wij, met Zijn hulp, onze zonden bedwingen. Gebeurtenissen, die nu plaatsvinden in de orthodoxe wereld, zijn zorgwekkend en zelfs beangstigend, maar wij weten, dat dit alles moet gebeuren, opdat de Schrift vervuld worde.

Wij hebben niets te vrezen, als wij met Christus zijn, die opgestaan is uit de doden. Laten wij Hem volgen zoals de apostelen Hem volgden, Hem belijden, als belijders, leerlingen en martelaren, laat ons in Hem geloven, zoals de christenen in de eerste eeuwen, laten wij het lichtend voorbeeld zijn voor onze naasten. Tegenwoordig is dit niet zo gemakkelijk te realiseren, maar laten wij met aandacht naar de woorden van apostel Paulus kijken: “Ik vermag alles door Christus die mij kracht geeft” (Fil.4-13).

Laat het Licht van de Opstanding des Heren, Verlosser van de wereld, uw zielen en harten verlichten! Moge God deze wereld helpen om terug te keren tot de Waarheid, om vaker goedaardig en nederig te zijn, bescheidener, trouwer en oprechter, want, levend naar de geboden van Christus en Zijn wil uitvoerend, zullen wij één worden met het lichaam van Christus. En dit zal voor ons voldoende zijn. Moge het Licht van Christus de duisternis en alle kwaad van deze wereld verdrijven!

CHRISTUS IS OPGESTAAN !

Aartsbisschop Anthony van Chişinău en Moldavië
Pasen 2016

error: Content is protected.