Parochie Moeder Gods Bescherming

Paasboodschap van Aartsbisschop Anthony

Maar zal de Mensenzoon bij zijn komst wel geloof op aarde vinden? (Lucas 18:8)

Meer dan tweeduizend jaar zijn verstreken sinds de Heiland uit liefde voor het mensengeslacht op aarde kwam om Zijn schepping te redden. Hij schept zijn Kerk als ware het Zijn Lichaam, en als Hogepriester roept Hij Zijn discipelen en apostelen als eersten op om in te treden. Dit is de christelijke katholieke kerk. Maar deze Kerk is geen een openbare plaats om te filosoferen, waar deelnemers met het menselijke verstand ijveren om uit te vinden wat God is en hoe ze menselijke problemen op aarde kunnen oplossen.

De christelijke kerk is een vrome samenleving of een gezin, dat de Waarheid bewaakt en voortdurend getuigt, dat God bestaat en dat Hij Zichzelf aan de wereld heeft getoond in de persoon van onze Heer Jezus Christus. Dit geloof groeide en verspreidde zich gedurende 2000 jaar en vulde het gehele universum.

De kerk is geen illusie, maar een levende, ware en enige samenleving van gelovigen, getuigend van allen, die leefden volgens de regels, die dit nog naleven en die dit zullen naleven tot het einde der dagen. Na het aardse leven zullen wij allen overgaan naar een ander leven, in een andere wereld, en zullen leven met ware getuigenissen dat Christus de Heer werkelijk in het vlees is verschenen.

Ware getuigen zijn de apostelen, martelaren en alle heiligen. De kerk leert de mensen het geloof, het besef van God, iets wat de mensen niet konden bevatten met hun verstand, maar leerden kennen omdat Hij zichzelf aan de wereld openbaarde. Deze kennis is niet gering of onbetekenend, het is de belangrijkste weg naar onze redding.

Hier is een groot mysterie: “Geloven is zeker zijn van de dingen waar je op hoopt, ervan overtuigd zijn, dat wat je niet ziet, toch bestaat.” En het spreekt vanzelf, dat lichamelijke ogen naar het zichtbare kijken en zien , en dat, wat onzichtbaar is, niet zien. Maar de ogen van het geloof daarentegen kijken niet naar wat zichtbaar is, maar naar wat onzichtbaar is, en begrijpen.

Wat voor soort geloof is tegenwoordig nodig, nu de mensheid wordt misleid door leugens, oecumene en ketterijen? Alleen geloof in de Heiland is nodig, omdat alleen de Heiland, Jezus Christus, opgestaan uit de dood, ons kan redden van de verdoemenis, alleen Hij is het licht van de wereld!

Geloof is altijd een wonder geweest. Deze kostbaarheid heeft de mensheid nodig, en die moet gepaard gaan met gebed, dat de hemel opent, de aarde besproeit, het vuur dooft, de doden tot leven wekt, de melaatsen reinigt, de zieken geneest, steden beschermt, vijanden verslaat en vertroosting brengt bij veel lijden. Eenvoudig kinderlijk geloof in Christus laat de wereld herleven, want de Schepper is genadig en meelevend jegens zijn hulpeloze kudde. Wij hebben oprecht geloof nodig, geloof in de ware God, onze Jezus Christus, in Zijn Opstanding.

In feite straft de Heer ons wijselijk teneinde ons te redden, en Hij is ons genadig, omdat wij Zijn schepping zijn. De waarheid is, dat de mensheid niemand nodig heeft, behalve God, de Schepper en Verlosser. Hij zegt: “Laten allen die gebukt gaan onder zware lasten, bij mij komen: ik zal u verlichting geven. Neem mijn juk op u en laat mij uw leermeester zijn, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Bij mij zult gij rust vinden. Want het juk dat ik u opleg, is zacht en de last die ik u te dragen geef, is licht.” (Mt. 11, 28-30)

Maar om God ons te laten helpen, moeten wij oprecht vragen, dus bidden. Maar hoe moeten wij bidden? IJverig, met ons verstand en ons hart: “Dag en nacht biddende met grote vurigheid, om Uw aangezicht te zien en de tekorten in uw geloof aan te vullen.” (1 Thessalonicenzen 3:10) En als wij hiermee de genade van de Heilige Geest verkrijgen, zullen wij uit het diepst van ons hart zeggen : “Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus?” (Romeinen 8, 35:39)

In het Oude Testament sprak God tot mensen door middel van profeten en engelen, en in het Nieuwe Testament spreekt God door zijn Zoon Jezus Christus, geboren en opgestaan uit de dood. Ik wil u allen feliciteren met de heilige feestdag van de Wederopstanding van Jezus Christus, ik wens u allen het oneindige goddelijke licht, vrede en Gods oneindige liefde.

Ik wens u allen vervulling van al uw goede wensen en geestelijke redding voor u allen.

Christus is opgestaan! Hij is waarlijk opgestaan!

+Anthony, aartsbisschop van Chişinău en Moldavië

pasen 2018

error: Content is protected.