Parochie Moeder Gods Bescherming

Kerstdiensten en Theofanie

Kerstdiensten en Theofanie

Met de zegen van Zijne Hoogeerwaarde Excellentie Antoniï, aartsbisschop van Chisinau en Moldavië, prior van de parochie Moeder Gods Bescherming in Arnhem, werden de diensten van de Geboorte des Heren en van de Doop des Heren van 6 t/m 19 januari van dit jaar (2015) gevierd door aartspriester Andreï Rybin, plaatsvervanger van de prior.

Conform de vastgestelde rooster voor de eerste helft van het jaar begonnen de Kerstdiensten op 6 januari met de Koninklijke Uren. Na de dienst werd iets verteld over de geschiedenis van het ontstaan van deze dienst en het belang ervan, want daarin worden oudtestamentische paremieën en de bijbehorende apostel- en evangelielezingen gelezen, die verhalen van de komst van de Verlosser in de wereld. ’s Avonds dezelfde dag, Kerstavond, werd de feestelijke Vigilie (Grote Completen en Metten) gevierd, bijgewoond door vele gelovigen. Op Kerstdag, 7 januari werd de Goddelijke Liturgie gevierd, waarbij er veel communicanten waren, waaronder kinderen van diverse leeftijden. De biecht werd zowel de dag tevoren, na de Vigilie, afgenomen, als ook vóór de Goddelijke Liturgie. Na de Liturgie is kort ingegaan op het thema van het Feest en werd vanaf de ambon de Kerstboodschap van Aartsbisschop Antoniï voorgelezen. De kerstboodschap was vooraf verkrijgbaar en ook vertaald in het Nederlands.

Na de dienst was er de traditionele feestelijke trapeza, door de inspanningen van de parochianen en de zusterschap van de parochie bereid, waaraan alle leden van de parochie hebben deelgenomen, als ook vele anderen. Aan tafel dankte vader Andreï de Kerkenraad voor de feestelijke aankleding van de kerk en feliciteerde nogmaals alle parochianen met het feest van de Geboorte van Christus uit naam van de prior van de parochie, en ook uit zijn eigen naam.

De Koninklijke Uren voorafgaand aan het feest van de Doop werden gelezen op 17 januari, op zaterdag vóór de Theofanie, om 12.00 uur. Na de dienst werd ingegaan op de diepe en nauwe band tussen de Kerst en de Doop des Heren, die duidelijk zichtbaar is in de overeenkomstige liturgische structuur van deze grote feestdagen.

18 januari, op de Vooravond van de Theofanie, werd vóór de Vigilie de Grote Waterwijding verricht onder grote belangstelling van de aanwezige parochianen. Besloten werd de waterwijding vooraf te verrichten om zo veel mogelijk parochianen de kans te geven het Gewijde Water mee te nemen, omdat de Vigilie zeer lang is en daardoor laat zou eindigen en niet alle aanwezigen, vooral met kinderen, tot het einde zouden kunnen blijven.

De Grote Waterwijding werd zeer zelden in de Arnhemse parochie verricht en de parochianen waren verheugd om deel te nemen aan dit heilige gebeuren aan de Vooravond van de Doop des Heren. Sommige lezingen (psalmen en korte litanieën) werden in het Nederlands gelezen, om hiermee ook de tot orthodoxie bekeerden uit Nederland en andere landen van West Europa te bedienen. Dit gebruik is in gang gezet door de Heilige Ioann van Shanghai en San Francisco.

19 januari, op de eigenlijke dag van de Theofanie en de Doop des Heren, werd de Goddelijke Liturgie van de Heilige Basilius de Grote gevierd, maar nu zonder de Grote Waterwijding, aangezien praktisch alle Arnhemse parochianen aanwezig waren geweest bij de dienst voorafgaand aan de Theofanie. Ondanks het feit, dat het een gewone werkdag was, waren er veel communicanten. Diegenen, die alleen nu, op de Goddelijke Liturgie, kwamen, konden het gewijde water meenemen in van te voren gevulde plastic flessen. Hierdoor is niemand zonder het Heilige water gebleven. Na de dienst is een preek uitgesproken gewijd aan de Feestdag, waarna een feestelijke trapeza plaatsvond, wederom door gezamenlijke inspanningen aangericht, waaraan door vele parochianen werd deelgenomen. In informele sfeer werd aan tafel met de parochianen gesproken en werden ook de komende diensten van februari en van de Paascyclus besproken.

error: Content is protected.