Parochie Moeder Gods Bescherming

Kerstboodschap van aartsbisschop Antonii

Kerstboodschap van aartsbisschop Antonii

“Want we hebben hier geen blijvende stad,
maar we zoeken de toekomstige”

(Hebr. 13:14)

Geliefden in Christus, hiërarchen, priesters en leken van onze Heilige Orthodoxe Kerk, ik feliciteer u van harte met de Geboorte van onze Heer Jezus Christus, en ik wens u oprecht gezondheid, geluk, vrede, veelvuldige goede daden, ijver in het gebed en bestijging van de weg naar perfectie.

De geboorte van de Heer, de komst in de wereld van Jezus Christus, heeft licht en troost gebracht voor heel de wereld en was een geheel nieuw blijk van de onmetelijke liefde van God. Met het verwijderen van de ketenen van slavernij verlicht en redt zij de menselijke natuur. Heel de mensheid, al het goede in de geschapen wereld is niet in staat om de Heer naar behoren te danken voor zijn onmetelijke barmhartigheid en mededogen voor ieder mens, zondig en sterfelijk.

De geboorte van Christus is niet tevergeefs, zij is ons gegeven voor het zoeken en vinden van de oorspronkelijke toestand van de eerste geschapen mens, zonder zonde en volmaakt, naar het evenbeeld van de Heer. En gedurende heel ons bestaan hoeven wij niet te wanhopen: “Want nog even, heel even, en de Verwachte zal komen en zal niet dralen. De rechtvaardige zal leven door het geloof; maar als iemand twijfelt, zal mijn ziel geen behagen in hem hebben” (Hebr. 10:37-38). Deze woorden van de Heiland sterken ons met geduld op ons levenspad, vanaf de geboorte tot de dood, getuigend dat wij niet alleen zijn, maar met God, en dat Zijn voorzienigheid tot in de eeuwigheid met ons is. Wij moeten nooit spijt van iets hebben, omdat God ons alles geeft voor het welbevinden en voor de redding van onze zielen, zelfs als het ons op een bepaald moment misschien toeschijnt dat dit niet geval is. Met de tijd zullen wij inzien, dat het goede voor ons niet datgene is wat wij voor ons wensten, maar datgene wat God met ons voor heeft.

Daarom moeten wij niet vertrouwen op het menselijke verstand, maar met heel onze ziel geloven, dat het alziend oog van de Heer alles overziet en dat zonder Gods wil niets met ons kan geschieden. En de beproevingen, die de Allerhoogste ons in zijn goedheid zendt , kunnen, als wij ze doorstaan, ons kransen opleveren .

Nil Sorski (1508) zegt: “Want zonder verleiding zal niemand ooit in staat zijn om een krans te ontvangen”. De Heilige Schrift en de Heilige Traditie van de kerkvaders leren heel duidelijk, dat God zorg draagt voor Zijn schepping: “Vernedert u dus onder de krachtige hand Gods, opdat hij u te Zijner tijd moge verheffen. Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u” (1 Petr. 5:6-7).

Van ons wordt gevraagd om God lief te hebben en ons aan zijn geboden te houden, en dat is niet moeilijk, want we worden geholpen door de genade Gods. De heilige monnik Nicodemus van de Heilige Berg (1809) zegt: “Laat het verdriet uw hart niet beheersen. Ik bedoel niet: wees niet verdrietig, want het is niet in onze macht. Ik wil alleen zeggen: laat het verdriet niet bezit nemen van uw hart en het in beroering brengen; houd het verdriet buiten de poorten van uw hart en haast u het verdriet te verzachten en te verkleinen, opdat het niet in de weg zal staan van gezond verstand en gerechtigheid in daden”.

Veel vreugde vinden wij ook in de simpele woorden van het volgende verhaal: “En God zal alle tranen van hun ogen afwissen, en er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen geween en geen smart, want het vroegere is voorbij” (Openb. 21:4)

Laat uw hart vervuld worden met de vreugde van de verkondiging van de geboorte van onze Heer Jezus Christus, die ons nieuwe kracht en hoop geeft voor alles en voor altijd.

“Jezus Christus is gisteren en vandaag en tot in de eeuwigheid Dezelfde” (Hebr.13:8)

Biddend voor u
+ Antonii, aartsbisschop
van Chişinău en Moldavië

2014-2015.

error: Content is protected.