Parochie Moeder Gods Bescherming

Kerstboodschap van Aartsbisschop Anthony

KERSTBOODSCHAP VAN AARTSBISSCHOP ANTHONY

“… het zal u uw kop vermorzelen, en gij zult het in de hiel bijten. “ (Gen. 3:15)

Groot en diep is Gods voorzienigheid, Zijn verantwoordelijkheid voor de mensheid en voor de wereld, die Hij geschapen heeft. Gods wegen zijn onnaspeurlijk, gelijk zijn lotsbeschikkingen niet te bevatten zijn , en zijn wegen ondoorgrondelijk. (Rom. 11:33). Ondanks de zondeval van Adam en Eva, belooft de Algoede en Geduldige God in Zijn meelevende liefde de Verlosser, die hen zal bevrijden uit hun lijden en gevoelens door het tonen uit hun hart met tranen van berouw.

Het doel van de komst van onze Verlosser Jezus Christus in de wereld, was om zonde, dood, vloek te vernietigen, d.w.z. de duivel, die zich met een leugen verzette tegen Gods voorzienigheid, de bouw van het Hemelse Rijk voor de mensheid met behulp van de strijdende Kerk op aarde.

Men kan zich alleen verbazen over de grootsheid en wijsheid van de Goddelijke Voorzienigheid, die de mensen op voor hen onbegrijpelijke wijze naar het doel leidt dat Hij al eeuwenlang heeft beoogd. Niettemin wordt God het Woord, Jezus Christus, kenbaar gemaakt aan de mensen door de Goddelijke openbaring. Dit moeten wij diep geloven.

Onze voorouders hebben Christus niet echt gezien; zij wisten alleen, dat Hij op aarde zou komen, maar wij weten, dat Hij al op aarde is geweest. Maar zij geloofden zonder twijfel in zijn komst en hun geloof was gerechtvaardigd.

Van ons wordt meer geloof vereist. Wij moeten geloven dat de Heer was, is en zal zijn, dat Hij op aarde leefde als mens, dat Hij door Zijn Kerk steeds bij ons is en dat Hij weer op aarde zal om over de mensheid te oordelen.

Zonder de komst van de Heer in de wereld, dat wil zeggen de geboorte van Jezus Christus, hadden mensen God en Zijn geheimen niet gekend. De goede God moest vlees worden, zodat Hij de mens kon reinigen, verlichten, en onderwijzen, en hem de weg kon wijzen naar verzoening en terugkeer naar zijn Vader. De mens moest Christus aanvaarden en Zijn goddelijke hemelse gewaad aantrekken.

Zijn discipelen, de apostelen, waren een uitzonderlijk voorbeeld van deze gebeurtenis. In Christus worden zij “de ogen en het licht van de hele wereld” , en, de waarheid wetend, prediken zij ons de betekenis van het christelijk leven.

Wij zijn duistere mensen van deze planeet, wij moeten bewust een nieuw leven accepteren door middel van het mysterie van de Doop mede door de geboorte van het Kind Christus, zonder hetwelk er geen verblijf kan zijn in het Koninkrijk van eeuwige gelukzaligheid, geen nieuwe hemel en geen nieuwe aarde.

Wij moeten thans meer geloof vinden in Christus, geboren in een donkere en koude grot in Bethlehem. Laat ons, het Christelijke geloof belijdend , dit vermenigvuldigen met goede daden, zoals liefde, hoop, gebed, vasten, nederigheid, wijsheid, lankmoedigheid, zodat wij nader kunnen komen tot onze Heer Jezus Christus.

Slechts de Waarheid in Christus bevrijdt ons, door het Woord van Zijn Heilige Evangelie wijst Hij ons de belangrijkste wegen naar de Waarheid over de wereld en over het leven. En om God te leren kennen, is het nodig een spirituele levenservaring te hebben en een levendige gemeenschap met Hem, en de goddelijke genade van de Heilige Geest na te streven.

Laat ons met deze hoge beoordeling van de belichaming van de Heiland Jezus Christus in onze harten een warme tempel inrichten voor de wedergeboorte in Christus. In de verloste wereld te leven, het rechte pad te kennen naar het Koninkrijk van onze Vader, onze verwantschap met de Almachtige bewust te beseffen – dit geluk hebben wij ontvangen door de goedheid van God. Ons is een groot geluk geschonken, te leven in een wereld geheiligd door de geboorte van Christus en verlost door Zijn Kruisiging.

Talloze heilige volgers hebben het goddelijke heilsplan met hun leven gerechtvaardigd. Maar wij zien dat de moderne mens volledig is ondergedompeld in sensualiteit, zich heeft overgegeven aan wereldse passies, de door de Schepper aangegeven levensorde heeft verdraaid en het goddelijke plan van zijn redding niet alleen niet volgt, maar zelfs bezig is dit te vernietigen.

Laten wij niet toestaan, dat de verderfelijke adem van “deze tijd” over onze onsterfelijke zielen regeert. Het feest van de Geboorte van Christus nadert en staat al op de drempel. Is het mogelijk, dat wij onze zielen niet tijdig kunnen voorbereiden voor de ontmoeting met de Goddelijke Zuigeling en dat ze als donkere, vuile, koude grotten blijven? Laat het ons niet overkomen ! Laat een ieder de kaars van het geloof aansteken, het lampje van de hoop ontsteken, zijn innerlijke wereld verwarmen met heilige liefde, en laat de tempel van de christelijke ziel versierd zijn, waarin de Zoon van God, onze Heer en Heiland, verheugd is geboren te worden!

En dan zullen wij ons verheugen met de puurste vreugde, voorbereid door de heilige voorvaderen en verkondigd door de profeten, die voor ons, geliefde kinderen van onze Hemelse Vader werkelijkheid is geworden, want de “de Hoge God is op aarde verschenen om ons naar den hoge te brengen.”

Christus is geboren – looft Hem ! Christus uit de hemel – verwelkomt Hem! Christus op aarde – verheft u ! Zing voor de Heer, geheel de aarde, en zing vreugdevol, mensen, want Hij is verheerlijkt ! Amen.

Ter gelegenheid van het grote feest van de geboorte van Christus en de kersttijd, wens ik u allen, geliefde broeders: hiërarchen, priesters, vrome monniken en nonnen, en parochianen, vrede, tijd voor berouw en redding, lichamelijke en geestelijke gezondheid, en vele jaren.

Moge de genade van de Heer met u allen zijn !

Anthony, aartsbisschop van Chişinău en Moldavië
Geboorte van Christus, 25.12.2019

error: Content is protected.